[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 860-864
[ English ]
Çeşitli Klinik Örneklerden Mycobacterium Tuberculosis Kompleks'in Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla Belirlenmesi
Zülal Aşcı TORAMAN, Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARANDELİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, ilk olarak asido-rezistan boyama (ARB) yöntemlerinden biri olan Erlich-Ziehl-Neelsen boyama yapılan çeşitli klinik örneklerde, IS6110 bölgesine spesifik primerlerin kullanıldığı Polimeraz Zincir Reaksiyon (PZR) yöntemiyle de Mycobacterium tuberculozis kompleksinin hızlı ve çabuk bir şekilde tespiti amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada tüberküloz olduğu düşünülen 116 hastadan alınan 77'si beyin omurilik sıvısı (BOS), 13'ü açlık mide sıvısı (AMS), 10'u idrar, 10'u balgam, 5'i torasentez mayi ve 6'sı pleural mayiden oluşan 121 örnek kullanılmıştır. Bu örneklerin hepsi, dekontaminasyon ve homojenizasyon işlemi uygulandıktan sonra, ilk olarak Erlich-Ziehl- Neelsen (EZN) yöntemiyle boyanmış ve mikroskopta incelenmiştir. Aynı çalışmada, bütün örneklerde PZR yöntemiyle de Mycobacterium tuberculosis kompleksinin varlığı araştırılmıştır.

Bulgular: Toplam 121 örneğin 15'in de ARB pozitif (% 12.3) bulunurken, PZR yöntemiyle ise 121 örneğin 42'ünde (% 34.7) Mycobacterium tuberculosis kompleksi pozitif olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, klinik örneklerlerden PZR yöntemiyle hızlı ve duyarlı bir şekilde Mycobacterium tuberculosis kompleksi belirlenmesi önerilmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]