[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 875-877
[ English ]
Z-plasti Vazovazostominin Standart Mikrocerrahi Anastomozla Karşılaştırılması
Ahmet KAZEZ1, İbrahim H. ÖZERCAN2, M. Ergun PARMAKSIZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Vazovazostomi için mikrocerrahi ile uç uca, tek tek anastomoz altın standarttır. Stenoz ve infertilite bu prosedürün komplikasyonlarıdır. Vasküler uygulamalarda Z-plastili anastomoz, açıklık için avantaj sağlamaktadır. Bu nedenlerle duktus deferes anastomozunda konvansiyonel mikrocerrahi ile Z-plastili mikrocerrahi anastomozun karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Her birinde 7 Wistar-albino tipi rat bulunan üç grupta (Kontrol, Standart mikrocerrahi anostomoz, Z- plasti uygulanan mikrocerrahi anostomoz) gerçekleştirildi. Anastomozlar ameliyat mikroskobunda mikrocerrahi ilkeleri ile, 10/0 Ethilon® ile uygulandı. İşlem sonrası fertilite oranları, sperm granulomları, anastomoz açıklığı ve anastomoz alanlarındaki histopatolojik değişiklikler karşılaştırıldı.

Bulgular: Kontrol grubunda fertilite oranı %70, Grup 2'de %6 ve Grup 3'de %50 olarak bulundu. Her iki deney grubunda birer anastomoz oblitere olmuştu (%15). Grup 2 ve 3'ün fertilite oranları kendi aralarında anlamsız iken kontrol grubu ile aralarındaki fark anlamlı idi. Anastomoz çaplarında da istatistiksel farklılık görülmedi. Z-plasti grubunda anastomoz alanındaki enflamasyon standart anastomoz grubuna göre daha fazla olarak belirlendi.

Sonuçlar: Z-plasti uygulaması standart anastomoza göre teknik güçlükler eklemekle birlikte standart vazo-vazostomiye ek bir avantaj sağlamamıştır. Bunun muhtemel nedeni vasküler yapılarla duktus deferens arasındaki anatomik farklılıklar olabilir. Vazo-vazostomi için standart mikrocerrahi hala en geçerli yöntem olarak görünmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]