[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 878-884
[ English ]
Meme Karsinomlarında Klinik, Histopatolojik ve Prognostik Parametreler ile Östrojen ve Progesteron Reseptör Boyanma Özelliklerinin Karşılaştırılması
Cengiz DOĞAN1, Hayreddin YEKELER2, İbrahim H. ÖZERCAN2, Bilal ÜSTÜNDAĞ3, Ahmet AĞAOĞLU4
1Burdur Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, BURDUR
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
4Elazığ Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, ELAZIĞ

Amaç: Meme tümörlerinde östrojen ve progesteron reseptör durumu ile konvansiyonel klinik ve histopatolojik parametreler arasındaki i1işkinin araştırması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Meme kanseri nedeniyle mastektomi yapı1mış 40 adet olgu incelendi. Bu olgular temel histopatolojik parametreler açısından değerlendirildi ve immünohistokimyasal olarak östrojen ve progesteron reseptör boyaması yapıldı.

Bulgular: Olgularda östrojen ve progesteron reseptör pozitifliği %32.5 olarak bulundu. Progesteron reseptör pozitifliği daha iyi tümör özellikleriyle birlikte olmasına rağmen histopatolojik parametrelerin hiçbiriyle arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Östrojen reseptör pozitifliği ile 5 cm ve üzeri tümör çapı (p<0.05), iki pozitif elastozis (p<0.005), perinöral invazyon (p<0.05) ve progesteron reseptör pozitifliği (p<0.01) arasındaki fark anlamlı idi. Östrojen reseptör pozitifliği, progesterona göre daha fazla iyi tümör karakteristikleri ile ilişkiliydi.

Sonuç: Meme tümörlerinin prognozunun tayininde ve tedaviye yanıtın belirlenmesinde klinik ve histopatolojik tümör parametreleri ile birlikte östrojen ve progesteron hormon reseptör tayinlerinin de yapılmasının yararlı olacağı söylenebilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]