[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 885-888
[ English ]
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Çocuklarda Eeg ve Emg Değişiklikleri
Hamza YAZGAN, Sevil ÖZÇAY
SSK Göztepe Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL

Amaç: Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda elektroensefalografi (EEG) ve elektromyografik (EMG) değişiklikler ve bu değişikliklerin üre, keratinin, kalsiyum, diyaliz tedavisi ve hastalık süresi ile ilişkisini belirlemek.

Materyal ve Metod: SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniğinde takip edilen kronik böbrek yetmezliği (KBY) tanısı almış toplam 30 hasta bu çalışma kapsamına alındı. EEG ve EMG ölçümleri sırasında hastalarda üremik ve hipertansif ensefalopati yoktu. Serum üre, kreatinin ve kalsiyumu eş zamanlı olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 15'i kız (%50) ve 15'i erkekti (%50). Kızların yaş ortalaması 12.23±2.9, erkeklerin ise 11.23±3.62 idi. Olgulardan 17'si (%56.6) hemodiyaliz tedavisi almakta 13'ü (%43.4) ise prediyaliz olgusu idi. On yedi olguda (%56.6) patolojik EEG saptandı ve bunlarında 14'ü diffüz yavaş dalga, ikisi ensefalopati ile uyumlu değişiklikler ve birisi ise fokal elektriksel deşarj şeklinde idi. Altı olgunun EMG'si (%20) periferik nöropati ile uyumlu ve alt ekstremitelerdeki motor ve duysal sinir liflerinin etkilenmesi sonucu sinir ileti hızında yavaşlama mevcuttu.

Sonuç: Periferik nöropati saptanan KBY'li olgularda ortalama hastalık süresi beş yıl olarak bulundu ve diyaliz tedavisi alan hastalarda nöropati gözlenmedi. EEG ve EMG patolojisi ile üre, kreatinin ve kalsiyum değerleri arasında istatistiki olarak bir ilişki bulunamadı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]