[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 1-6
[ English ]
Sıçanlarda Testosteron Hormonunun Pineal Bez Üzerine Etkisi: Işık Mikroskobik Çalışma
İlter KUŞ1, Ahmet SONGUR1, Murat ÖGETÜRK1, O. Aslan ÖZEN2, Hıdır PEKMEZ1, Mustafa SARSILMAZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD, ELAZIĞ
2Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ZONGULDAK

Amaç: Bu çalışma, testosteronun pineal bez üzerine olan etkisinin ışık mikroskop düzeyde araştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve yöntem: Bu amaçla 36 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar üç gruba ayrıldı. Grup I ve Grup II sırasıyla kontrol (Sham-orşidektomi) ve orşidektomili sıçanlar olarak düzenlendi. Bu hayvanlara günlük olarak ve derialtı yolla 0.1 ml susam yağı enjekte edildi. Grup III deki sıçanlara da orşidektomi sonrası günlük olarak ve derialtı yolla 0.1 ml susam yağı içerisinde 0.5 mg Testosteron propionat enjekte edildi. Bir aylık deney süresi sonunda tüm hayvanlar vasküler perfüzyonla öldürüldü. Sıçanların pineal bezleri çıkartılarak rutin histolojik yöntemlerle ışık mikroskobik preparatları hazırlandı.

Bulgular: Orşidektomi sonrası pineal bez yapısında yoğun olarak pinealositler gözlendi. Pinealosit hücre çekirdeklerinin kontrol grubuna göre daha iri olduğu ve bazı çekirdeklerin çift çekirdekçik içerdiği tespit edildi. Ayrıca bez yapısında lipid damlacıklarında artış meydana geldiği görüldü. Testosteron enjeksiyonu sonucunda ise, orşidektomi sonrası pineal bez yapısında gözlenen ve hücre aktivasyonunu gösteren değişikliklerin kaybolduğu gözlendi.

Sonuç: Orşidektomi sonrası pineal bez aktivasyonunun arttığı ve bu artışın testosteron enjeksiyonu ile baskılandığı görüldü.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]