[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 13-16
[ English ]
Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonu ile Hipertansiyon İndüklenen Sıçanların Karaciğerinde Pürin Nükleotidlerinin Katabolizması
Ersin FADILLIOĞLU, Hasan ERDOĞAN, Memet Hanifi EMRE
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, MALATYA

Amaç: Karaciğer canlı organizmada temel metabolik organdır ve arteryal hipertansiyondan etkilenebilir. Nitrik oksit sentaz (NOS) inhibisyonunun sıçanlarda hipertansiyon oluşturduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı N sup omega Nitro-L-Arjinin Metil Ester (L-NAME) ile kronik NOS inhibisyonu sonrası sıçanlarda karaciğer dokusu adenozin deaminaz (ADA) ve ksantin oksidaz (XO) aktivitelerini araştırmaktı.

Gereç ve yöntem: Sıçanlar üç gruba ayrıldı; birincisi kontrol grubu ve diğerleri 15 gün süreyle içme sularında 100 yada 500 mg/L L-NAME uygulanan çalışma gruplarıydı. Uygulanan tedavi sonrası, arteryal kan basıncı karotid arter kanülasyonu ile anestezi uygulanmış sıçanlarda ölçüldü. ADA ve XO aktiviteleri karaciğer dokusunda çalışıldı.

Bulgular: Hipertansif gruplarda ADA ve XO aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttı. ADA ve XO aktivitelerinde 100 ve 500 mg L-NAME uygulanan gruplar arasında belirgin fark yoktu.Sonuç: Kronik NOS inhibisyonu ile indüklenen hipertansiyon pürin katabolizmasını etkileyebilir ve yüksek XO ve ADA aktiviteleri ile sonuçlanır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]