[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 39-44
[ English ]
Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğüne Eşi Tarafından Şiddete Maruz Kalma Nedeniyle Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi
Mehmet TOKDEMİR1, S. Erhan DEVECİ2, Yasemin AÇIK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, ELAZIĞ

Amaç: Bu araştırmada, fiziksel şiddet mağduru bir grup kadının sosyo-demografik özelliklerinin, gördükleri diğer şiddet türlerinin ve sıklığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Elazığ il merkezinde 2002 yılında eşi tarafından uygulanan fiziksel şiddete maruz kalarak, Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne kati rapor almak için gönderilen 44 kadına yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır.

Bulgular: Şiddet mağduru kadınların %65.9'u 25-45 yaşları arasındadır. Fiziksel şiddete maruz kalan kadınların %77.3'ünün, uygulayan erkeklerin ise %63.6'sının eğitim düzeyi ilköğretim mezunu ve altıdır. Kadınların %54.5'i haftada en az 1-2 kez fiziksel şiddet görmektedir. Fiziksel şiddet yanı sıra %86.4'ü eşleri tarafından uygulanan sözel, %31.8'i ise cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Kadınların %52.3'ü eşinin alkol kullandığını belirtmiştir. Erkeklerin alkol kullanma durumu ile eşlerine karşı uyguladıkları cinsel şiddet arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Gördükleri şiddete rağmen, kadınların %27.3'ü çocukları için, %13.6'sı sosyal güvencesi olmadığından ekonomik nedenlerden dolayı evliliğini sürdürdüğünü belirtmiştir. Yine %34.1'i eşinden ayrılmayı düşünmektedir. Kadınların adli raporlarında; %93.2'sine 10 gün veya daha az, %6.8'ine ise 11-20 gün süreyle mutat iştigale engel süreleri verilmiştir.

Sonuç: Fiziksel şiddet çoğunlukla sözel ve cinsel şiddeti de beraberinde getirmektedir. Ancak kadınlar, gördükleri şiddete rağmen çocukları için ya da sosyal güvencesi olmadığından ekonomik nedenlerden dolayı evliliklerini sürdürmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]