[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 50-53
[ English ]
Pars Plana Vitrektomi Erken Dönem Sonuçlarımız
Turgut YILMAZ, Ülkü KÖHLE, Şahap KÜKNER, Orhan AYDEMİR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, ELAZIĞ

Amaç: Kliniğimizde pars plana vitrektomi yapılan olguların etyolojileri, peroperatif ve postoperatif komplikasyonları değerlendirildi.

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde Kasım 2001-Kasım 2002 tarihleri arasında pars plana vitrektomi (PPV) uygulanan 20 olgunun 20 gözü çalışma kapsamına alınmıştır. Olguların yaş ortalaması 61±10.25 (3-76) olup, 9 (%45) olgu erkek, 11 (%55) olgu bayan hastalardan oluşmaktadır. Ortalama takip süresi 6± 2.8 (1-11) aydır.

Bulgular: Ameliyat endikasyonu etyolojilerine göre 12 olguda (%60) vitreus hemorajisi, 3 olguda (%15) endoftalmitis, 1 olguda (%5) asteroid hyalozis, 1 olguda (%5) göz içi lens (GIL) dislokasyonu, 3 olguda (%15) vitreus içine nukleus düşmesi olarak saptandı. Ameliyat esnasında olguların 2 sinde (%10) iyatrojenik retina yırtığı, 1 olguda (%5) vitreus içine nukleus düşmesi, 2 olguda (%10) minimal vitreus hemorajisi ve 3 olguda (%15) ise kornea epitel defekti görülmüştür. Ameliyat sonrası 5 olguda (%25) kornea ödemi, 4 olguda (%20) fibrin reaksiyonu, 3 olguda (%15) göz içi basınç artışı, 3 olguda (%15) hipotoni, 2 olguda (%10) retina dekolmanı, 2 olguda (%10) vitreus hemorajisi ve 1 olguda (%5) ise katarakt görülmüştür.

Sonuç: PPV ameliyatlarında başarıyı etyoloji, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar belirlemektedir. Cerrahi tecrübemiz geliştikçe başarı oranlarımızın artacağı kanaatindeyiz.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]