[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 248-251
[ English ]
EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA SIVISININ BAKTERİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üzeyir GÖK1, İrfan KAYGUSUZ1, Erol KELEŞ1, Ahmet KİZİRGİL2, Şinasi YALÇIN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Çocukluk çağı işitme kayıplarının en önemli sebeplerinden biri effüzyonlu otitis mediadır. Effüzyonlu otitis mediada en sık izole edilen bakteriyel ajanlar H. influenza, S. pneumonia ve M. catarrhalis’ dir. Bu çalışmada; effüzyonlu otitis media tanısı alan ve genel anestezi altında miringotomi yapılan yaşları 2 ile 14 arasında değişen toplam 20 hastanın 37 kulağından alınan effüzyon sıvısının bakteriyolojik incelemesi yapıldı. Effüzyon sıvısının aerob kültüründe, 9 kulakta (%24.3) üreme tespit edilirken, örneklerin hiçbirinde anaerob bakteri izole edilemedi. Aerob kültürde %13.5 S. pneumonia, % 5.4 H. İnfluenza ve % 5.4 miks bakteri izole edildi. Aspire edilen sıvının karakteri göz önüne alındığında mukoid sıvıda %40, pürülan sıvıda %66.6, seröz sıvıda %8.3, glue’ da %0 oranında üreme tespit edildi. Mukoid ve pürülan effüzyonlarda bakteri üreme oranı, diğer effüzyonlara oranla anlamlı derecede yüksekti. Sonuç olarak effüzyon örneğinin bakteriyolojik incelemesinde öncelikle düşünülmesi gereken bakteriler H. influenza, S. pneumonia ve M. catarrhalis dir. Effüzyonlu otitis media etyolojisinde enfeksiyöz neden dikkate alınırsa antibiyotik verilmesinin tedavi protokollerinin vazgeçilmez öğesi olduğu ortaya çıkmaktadır.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]