[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 79-82
[ English ]
Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Transforme Bakteriyel Kolonilerın Belirlenmesi (Pzr-tarama)
Aykut ÖZDARENDELİ1, Zülal Aşçı TORAMAN1, Salih KUK2, Şükrü TONBAK3, Yasemin BULUT3, Ahmet KALKAN4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD.
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji AD.
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji AD.
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD. ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada Polimeraz Zincir Reaksiyonu Tarama (PZR-T) yöntemiyle klonlama sonucu elde edilen bakteriyel kolonilerin pozitifliği araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Fasciola hepatica katepsin L1 geni ve sığır vebası virüs matriks genleri üç farklı vektör sistemine klonlandıktan sonra E.coli kompetan hücrelerine transformasyon yapıldı. Transformasyon sonucu elde edilen kolonilerin bir kısmı PZR-T yöntemi kullanılarak değerlendirmeye tabi tutuldu. PZR-T sonucu istenilen büyüklükte elde edilen bantları içeren koloniler belirlenerek klasik miniprep yöntemiyle plasmid DNA'lar elde edildi. Kesim deneyleri yapılarak istenilen gen bölgelerinin varlığı doğrulandı.

Bulgular: PZR-T ile pozitif olduğu saptanan 61 örneğin tamamının miniprep sonrası yapılan kesim deneylerinde de pozitif olduğu belirlendi.

Sonuç: PZR-T yöntemiyle hem çok daha kısa zamanda pozitif koloniler belirlenecek hem de materyal açısından büyük ölçüde tasarruf edilmiş olacaktır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]