[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 87-91
[ English ]
Elazığ ve Bingöl Yörelerinde İçme Suyundaki İyot-129'un Tiroid Dokusunda Nodüler Formasyona Etkisi
Erhan AYGEN1, Mahmut DOĞRU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.
2Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fizik AD. ELAZIĞ

Amaç: Elazığ ve Bingöl'de herkesin ortak kullanımı olan suda bulunan 129I'un nodüler guatr etyolojisindeki rolünü ve iki il arasındaki farklı durumu araştırmak üzere prospektif bir çalışma düzenlendi.

Gereç ve yöntem: Mart-2000 ile Haziran-2002 tarihleri arasında nodüler guatr nedeniyle opere edilmek üzere yatırılan 62 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalardan Elazığ'da yaşayanlar Grup I (n=30) ve Bingölde yaşayanlar ise Grup II (n=32) olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Bu hastaların içme sularından, operasyon spesmenlerindeki nodül ve normal dokularından örnekler alınarak, β radyasyonuna hassas fotoçoğaltıcı tüp destekli plastik sintilatör ve SR8 scaler/ratemeter cihazından oluşan algılama sistemi ile 129I'un β radyoaktivitesi sayıldı.

Bulgular: Grup I'deki hastaların içme suları, normal ve nodüler dokularındaki ortalama radyoaktivite seviyeleri, Grup II'deki hastalardan düşük olup sadece içme sularındaki seviyeleri arasında anlamlı farklılık vardı. Hem Grup I'de hem de Grup II'de nodüler dokuların, normal dokuya göre radyoaktivitesi daha fazla olup bu fark anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: Elazığ ve Bingöl'de nodüler guatr vakalarının insidansını arttıran faktörlerden biri de 129I olabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]