[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 96-98
[ English ]
Ameliyat Öncesi Pap Class-II Tiroid Lezyonlarının Ameliyat Esnasında Malignite Şüphesi Olanlarında Frozen Kesit İncelemesinin Sonuçları
Refik AYTEN, Erhan AYGEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, ELAZIĞ

Amaç: Ameliyat öncesinde malignite şüphesi olmayan fakat ameliyat esnasında şüphelenilen hastalarda, yapılan frozen kesit incelemesinin (FKİ) malignite tanısını koymadaki katkısını literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Ameliyat öncesi incelemesinde PAP Class II olan multinodüler guatrlı hastalarda, ameliyat esnasında sert, fikse, kalsifik nodül veya lenf nodu tespit edilerek şüphelenilip FKİ yapılan 76 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, FKİ sonuçları, yapılan ameliyat ve histopatolojik sonuçları irdelendi. FKİ sonuçları histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılarak FKİ'nin sensitivite ve spesitiviteleri hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 76 hastanın 67'sinde (%88.1) benign tiroid hastalığı ve 9'unda (%11.9) malign tiroid hastalığı vardı. FKİ sonucu malign olan 5 hastanın hepsinde histopatoloji malign olup, FKİ'si benign olan 71 hastanın 4'ünde (%5.6) histopatoloji malign idi. FKİ'nin tiroid malignitelerini ayırt etmede sensitivitesi %55,5, spesifitesi ise %100 idi.

Sonuç: Sonuç olarak ameliyat öncesinde malignite şüphesi olmayan hastalardan ameliyat esnasında şüphelenilmesi halinde FKİ çalışılması gerekir. FKİ tiroid hastalıklarında, maligniteyi ayırmada spesifitesi yüksek olup güvenle kullanılabilir bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]