[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-106
[ English ]
Kronik Hepatit B ve Hepatit C Olgularında Hepatit G Virüs Sıklığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pzr) ile Belirlenmesi
Aykut ÖZDARANDELİ1, Zülal AŞÇI Toraman1, Mehmet Ziya DOYMAZ1, Yasemin BULUT1, Adnan SEYREK1, Ahmet KALKAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada kronik HBV ve HCV hastalarında HGV sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya 45 kronik hepatit B, 35 kronik hepatit C olgusu ve 50 sağlıklı kişi alındı. Serumlarda HGV RNA'sı 5' translasyona uğramayan bölgeye özgül primerlerle nested tersine transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonuyla belirlendi.

Bulgular: Kırkbeş kronik hepatit B'li hastanın 4'ünde (%8.9), 35 kronik hepatit C'li hastanın 7'sinde (%20) ve 50 sağlıklı kişinin birinde (%2) HGV RNA'sı bulunmuştur.

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte, HGV RNA sıklığının kronik hepatitis C hastalarında kronik hepatitis B hastalarına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]