[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 252-257
[ English ]
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUDURUM VE MEVSİMSELLİK
Murat KULOĞLU, Murad ATMACA, Ahmet ÜNAL, A.Ertan TEZCAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Son yıllardaki araştırmalar, insanların ruhsal durumlarının mevsimsel değişikliklerden etkilendiğini göstermekte ve bu durum mevsimsellik olarak adlandırılmaktadır.

Çalışmamızda, Elazığ’daki Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıfında okuyan 92’si erkek, 68’i kız toplam 160 öğrencide mevsimselliğin klinik anlamda duygudurum üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Deneklere Mevsimsellik Gidiş Değerlendirme Formu uygulanmıştır.

Çalışma grubunu oluşturan 64 öğrenci (%40) mevsimlerle ortaya çıkan değişikliklerin kendileri için bir sorun oluşturduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda ortalama Global Mevsimsellik Skoru (GMS) 12.24±7.32 olup, erkeklerin ortalama skoru 13.42±4.73, kızlarınkinden (10.80±2.62) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılanlar kendilerini en iyi yaz (%57.3) ve ilkbahar (%27.8) aylarında hissettiklerini en çok yaz (%54.9) ve ilkbahar (%24.1) aylarında sosyal faaliyette bulunduklarını en az yaz aylarında (%10.6) uyuduklarını bildirmişlerdir.

Elde ettiğimiz verilerden, bölgemizdeki öğrencilerin mevsimsel değişikliklerden etkilendiği sonucuna varılmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]