[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-115
[ English ]
Konjonktival İntraepitelyal Neoplazi Tedavisinde 5-fluorourasil'in Selektif Lokal Kullanımı
Ülkü KÖHLE1, Turgut YILMAZ1, Hayreddin YEKELER2, Şahap KÜKNER1, Serdal ÇELEBİ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışmada konjonktival intraepitelyal neoplazili bir olgunun tedavisinde 5- fluorourasil'in (5-FU) selektif lokal kullanımının etkinliği değerlendirildi.

Konjonktival intraepitelyal neoplazisi olan 28 yaşındaki bayan hastaya klinik ve sitolojik tanıdan sonra 30 gün boyunca günde 3 defa lokal 5-FU atuşmanı yapıldı. Tedaviden sonra sitolojik muayenede normal epitelyum gösterildi. Tedavi sırasında ve sonrasında yan etki izlenmedi. Tedaviden sonra rekürrens görülmedi. Konjonktivanın epitelyal neoplazisinin 5-FU ile topikal tedavisi etkin bir yaklaşımdır ancak topikal kullanımın yan etkileri çok sık gözlenmektedir. Lezyon küçük olduğu zaman atuşman tedavisinin 5-FU'nun yan etkilerinden korunmak için iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]