[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-132
[ English ]
Demansiyel Olgularda Apolipoprotein E ve Angiotensin Konverting Enzim Gen Polimorfizmlerinin Plazma Malondialdehid Düzeyleri ile İlişkisi
Bedia AĞAÇHAN1, Hülya YILMAZ1, Güneş KIZILTAN2, Turgay İSBİR1
1İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp AD.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD. İSTANBUL

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Apolipoprotein E (APO E) ve Anjiotensin Konverting Enzim (ACE) genotiplerinin demansta plazma malodialdehid (MDA) düzeyleriyle ilişkili olup olmadığını araştırmaktı.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada 47 demans tanısı konmuş hastada ve 29 sağlıklı kontrolde Apo E ve ACE gen polimorfizmleri çalışılmıştır. Apo E ve ACE genotipleri PCR (Polymerase Chain Reaction), RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), ve agaroz jel elektroforez teknikleri kullanılarak tespit edilmiştir. Plazma malondialdehit (MDA) düzeyleri spektrofotometrik olarak saptanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda Apo E e4 allelini taşıyan hastalarda (7.49±3.26 nmol/ml) malondialdehid seviyesi taşımayanlara göre (5.6±2.5 nmol/ml) istatistiki açıdan anlamlı olarak artmış bulunmuştur (p<0.05). ACE D alleline sahip bireylerin (6.44±2.98 nmol/ml) I alleline sahip bireylere (4.6±1.19 nmol/ml) göre malondialdehid seviyelerinin istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı olarak arttığı tespit edilmiştir (p<0.01).

Sonuç: Çalışmamızda APO E ε4 ve ACE D allelerinin demans tanısı konmuş olgularda plazma MDA düzeyleriyle ilişkili oldukları izlenimi elde edilmiştir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]