[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 144-148
[ English ]
Kolorektal Yaralanmalı 55 Hastanın Retrospektif Analizi
Nurullah BÜLBÜLLER, Osman DOĞRU, Cüneyt KIRKIL, Refik AYTEN, Yavuz Selim İLHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, ELAZIĞ

Amaç: Kolon yaralanması nedeniyle kliniğimizde tedavi edilen hastaların retrospektif incelenmesi.

Gereç ve yöntem: Eylül 1994 - Haziran 2001 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde kolon yaralanması nedeni ile takip edilen 55 hasta retrospektif olarak incelendi. Kolon yaralanmalarının etyolojik nedenleri, uygulanan cerrahi prosedürler, gelişen komplikasyonlar ve mortaliteler tespit edildi.

Bulgular: Kolon yaralanması ile takip edilen 55 hastanın 9'u kadın (%16,3) 46'sı erkek (%80,7) olup ortalama yaş 68,7 (16-80) idi. Bu vakalarda kolon yaralanmasının en sık nedeni ateşli silah yaralanması idi (%69,0). Vakaların 24'üne (%43,63) primer tamir, 28'ine (%50,9) rezeksiyon + stoma ve 2'sine (%3,63) rezeksiyon + anastomoz uygulandı. 22 (%40) hastamızda çeşitli komplikasyonlar gelişti. Kolon yaralanması ile takip ettiğimiz bu hastalardan dördü (%7,27) öldü.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]