[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 258-262
[ English ]
DİABETİK KETOASİDOZLU HASTALARDA ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ VE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE KETOZİSİN ETKİSİ
Necip İLHAN, Şemsettin ŞAHİN, Nevin İLHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışma eritrosit glutatyon peroksidaz (GSH-Px), süperoksid dismutaz (SOD) aktiviteleri ve plazma lipid peroksidasyonu (MDA) üzerine ketozisin etkisini incelemek için yapılmıştır. Plazma MDA düzeyleri ve eritrosit GSH-Px, SOD aktiviteleri 17 hiperketonemik Tip I Diabetli hastada tayin edilmiştir. Plazma glukoz ve keton cisimleri ile diğer parametrelerin düzeyleri standart metodlar ile ölçülmüştür. Total keton cisim düzeyleri 1 mmol/l’nin üzerinde olan diabetik hastalar hiperketonemik olarak kabul edilmiştir. GSH-Px ve SOD enzim aktiviteleri ile plazma MDA ve diğer parametrelerin düzeyleri tıbbi tedavi öncesi ve sonrasında ölçülmüştür. Sonuçlar Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi ile analiz edilmiştir. Plazma MDA düzeyleri ile eritrosit SOD ve GSH-Px aktiviteleri hiperketonemik tip I diabetli hastalarda tıbbi tedavi sonrası ile karşılaştırıldığında anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0.001). Ayrıca aynı hastalarda lipid peroksidasyonu ve ketonemi arasındaki ilişki incelendiğinde düşük ketoneminin düşük lipid peroksidasyonuna neden olduğu bulunmuştur. Bu çalışma ketozisdeki artışın antioksidatif enzimlerin aktivitelerinde azalmaya neden olduğunu göstermekte olup ketozisin tıbbi tedavisinin SOD ve GSH-Px aktivitelerini arttırmadığını ortaya koymuştur. Bundan dolayı, ketozis tip I diabetde artmış lipid peroksidasyon düzeyleri için bir risk faktörüdür.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]