[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-152
[ English ]
Uzun Tatil Dönemlerinde Acil Servise Başvuran Hastaların Memnuniyet ve Demografik Analizi
Murat PEKDEMİR, 1 Polat DURUKAN2, Mustafa YILDIZ2, Cemil KAVALCI2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, İZMİT
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. ELAZIĞ

Amaç: Çalışmamızın amacı prospektif olarak dokuz günlük bayram tatili esnasında ve tatil dışı dokuz günlük bir dönemde acil servis hasta başvurularını inceleyerek, hasta sayısı, özellikleri ve hasta memnuniyetini karşılaştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Çalışma dönemlerinde acil servise başvuran hastaların kimlik bilgileri, yakınmaları, sosyal güvenceleri, bir başka sağlık kurumuna başvuruları, acil servis sonuçlandırılmaları, acil serviste kalış süreleri ve acil servis memnuniyetleri hazırlanan forma kaydedildi. Veriler SPSS 10.05 for windows bilgisayar programında analiz edildi. Tanımlayıcı özellikler ortalama ± standart sapma, olgu sayısı ve yüzdeler şeklinde ifade edildi. Nominal verilerin istatistiksel analizi ki-kare testi ile, ordinal verilerin istatiksel analizi Mann - Whitney U testi ile yapıldı.

Bulgular: Tatil döneminde 440, tatil dışı dönemde 407 toplamda 847 hasta başvurusu oldu. Tatil dönemindeki başvuruların %19.1'inin (84 hasta) travmaya bağlı yakınmalar nedeniyle, %80.9'unun (356 hasta) travma dışı yakınmalar nedeniyle olduğu saptandı. Tatil dışı dönemde ise başvuruların %19.7'sinin (80 hasta) travmaya bağlı yakınmalar, %80.3'ünün (327 hasta) travma dışı yakınmalar nedeniyle olduğu saptandı. Hastaların acil serviste sonuçlandırılması yönünden tatil ve tatil dışı dönem arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.074). Acil serviste kalış süresi tatil döneminde 60.32±53.1 dakika, tatil dışı dönemde 75.24±60.6 dakika olarak bulundu (p<0.001). Hasta memnuniyet ortalaması tatil döneminde 4.69±0.544, tatil dışı dönemde 4.70±0.550 olarak bulundu. Her iki dönem arasında hasta memnuniyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.875).

Sonuç: Tatil ve tatil dışı periyodlarda hastaların başvuru şikayetleri, demografik özellikleri ve memnuniyeti açısından anlamlı bir fark bulunmazken, tatil döneminde acil serviste geçirilen süre daha kısaydı. Bölgesel farklılıkları ortaya çıkarmak için değişik coğrafik bölgelerde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]