[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-155
[ English ]
Kronik Hepatit B ve C Virus İnfeksiyonlu Olgularda Transfusion Transmitted Virus (Ttv) Dna'sının Pzr ile Belirlenmesi
Zülal Aşcı TOROMAN, Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARANDELİ, Ahmet KALKAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, kronik hepatit B virus (HBV) ve hepatit C virus (HCV) infeksiyonlu olgularda, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemiyle Transfusion Transmitted Virus (TTV) pozitifliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya, 45 kronik hepatit B ve 35 kronik hepatit C hastası olmak üzere toplam 80 hasta ve sağlıklı 50 birey dahil edildi. Proteinaz K enzimiyle sindirim ve fenol-kloroform ektraksiyonunu takiben elde edilen DNA'lardan TT virus primerleriyle semi-nested PZR yapıldı. Pozitif örnekler % 2'lik agaroz jelde elektroforez sonrası görüntülendi.

Bulgular: Toplam 45 kronik hepatit B hastasından 9'unda (% 20) ve 35 kronik hepatit C hastasından 11'inde (% 31.4) ve 50 sağlıklı bireyin ise 5'inde (%10) TTV pozitifliği saptandı.

Sonuç: Sonuçlarımız, TTV-DNA'sının, kronik hepatit C'li hastalarda kronik hepatit B'li hastalara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, TTV DNA pozitifliği sağlıklı insan grubunda da yüksek bulunmuştur.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]