[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 165-168
[ English ]
Çocukluk Çağında Plevral Ampiyem ve Tedavi Yaklaşımı
A. Denizmen AYGÜN1, Mehmet KILIÇ1, Ahmet KAZEZ2, Mehmet TURGUT1, Yaşar DOĞAN1, Metin K. GÜRGÖZE1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, ELAZIĞ

Amaç: Son yıllardaki gelişmelere karşın çocukluk çağında, özellikle süt çocukluğu döneminde önemli morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam eden plevral ampiyem tanılı olgulara tedavi yaklaşımların gözden geçirilmesi.

Gereç ve yöntem: Pediatrik Enfeksiyon servisinde son bir yılda plevral ampiyem tanısı ile izlenen 28'i (%61) erkek ve 18'i (%39) kız 46 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaneye başvuru belirtileri içerisinde en sık ateş ve öksürük, fizik muayene bulguları içerisinde ise tutulan akciğer alanlarında matite alınması ve solunum seslerinin azalmasına en sık rastlandı. Sağ veya sol akciğer tutulumu arasında fark yoktu (24/23). Kan kültürü veya plevra sıvı kültüründe yeterli üreme sağlanamadı. Plevra sıvısında üç hastada enterokok, üç hastada pnömokok, iki hastada stafilokok, kanda ise bir hastada pnömokok üretildi. Bu nedenle en sık rastlanılan bakteriler göz önüne alınarak, klinik bulgularla birlikte değerlendirilip uygun antibiyotik tedavisi başlandı. Antibiyotik tedavisine ek olarak 22 (%48) hastada kapalı göğüs tüpü uygulaması yapıldı. Kapalı drenaj uygulanan hastalarda hastanede kalış süresi 23.3±7.3 gün (dağılım; 8-35 gün), sadece antibiyotik uygulananlarda ise 20.2±7.3 gün (dağılım; 7-41 gün) oldu. Sadece üç hastada dekortikasyon uygulandı. Ayrıca sekiz hastada tüberküloz düşünülerek, bu yönde tedavi başlandı.

Sonuç:Doğu Anadolu Bölgesinde plevral ampiyemin mortalitesinin düşüklüğü yanında, yatış süresinin uzaması ve yoğun antibiyotik uygulanması nedeni ile halen önemli bir hastalık olduğu vurgulandı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]