[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 179-182
[ English ]
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısında Sediment Mikroskopisi ve İdrar Striplerinin Kullanımı: Tanısal Değerleri ve İdrar Kültürü ile Karşılaştırılması
Bekir Süha PARLAKTAŞ1, Yunus BULUT2, Aziz Fikret ÖZUĞURLU3
1Department of Urology, Gaziosmanpasa University, School of Medicine, TOKAT
2Department of Mickrobiology and Clinical Microbiology, Gazioasmanpaşa Unıversity, School of Medicine
3Department of Biochemistry, Gaziosmanpaşa University, School of Medicine , TOKAT

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) tanısı için altın standart olan idrar kültürü yapılamayan durumlarda miyarlı idrar stripleri ile bakılan lökosit esteraz (LE), nitrit redüktaz (N), idrar sediment mikroskopisi kullanımı ve tanısal değerleri tartışmalıdır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada üriner yakınmaları nedeniyle üroloji polikliniğine başvuran 848 hastadan alınan idrar örneklerinin, sediment mikroskopisi, LE ve N tetkikleri sonuçları ile idrar kültürü sonuçlarını karşılaştırdık. İYE için indirekt belirteç olan bu parametrelerin ayrı ayrı ve çeşitli kombinasyonları halinde sensitivite, spesifisite, pozitif prediktif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı. Bu değerleri idrar kültürü sonuçları ile karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirmede ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: 145 (%17.1) hastanın idrar örneklerinde bakteri ürediği ve bunların çoğunluğunun (%74.%) E.Coli olduğu tesbit edildi. İdrar kültürü sonuçları ile sediment mikroskopisi, LE, N testleri sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Sediment mikroskopisi, LE, N testleri gibi İYE için indirekt tanı aracı olan tetkiklerin, idrar kültürüne göre düşük sensitivite ve spesifisite ve düşük pozitif ve negatif prediktif değerlere sahip olduğu bulundu.

Sonuç: Buna göre eğer klinik olanaklar varsa İYE düşünülen her hastaya doğru tanı ve tedavi yapılabilmesi için idrar kültürü yapılması gerektiği düşünüldü.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]