[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 183-185
[ English ]
Kreşe Giden Okul Öncesi Yaş Grubundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı
Salih KUK1, Mehmet KILIÇ2, Erdal TAŞKIN2, Mustafa KAPLAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji AD, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve AD, ELAZIĞ

Amaç: Bu araştırma kreşe giden okul öncesi yaş grubundaki çocuklarda bağırsak parazitleri sıklığının araştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve yöntem: İlimizdeki 5 kreşte bulunan 1-7 yaş arasındaki toplam 95 çocuk çalışmaya alındı. Her öğrenciden dışkı ve anal bant örnekleri alınarak bekletilmeksizin nativ, lügol ve şüpheli durumlarda trikromla boyanarak ile incelendi.

Bulgular: Erkeklerin 3'ünde (%6.3), kızların ise 5'inde (%10.6) olmak üzere çocuklardan alınan 95 dışkı örneğinin 8'inde (%8.4) parazit saptandı. Dışkı örneklerinin beşinde Blastocystis hominis, üçünde ise Giardia intestinalis bulundu. Selofan bant yöntemi ile alınan örneklerde parazit görülmedi. Çocuklarda sorgulanan yakınmalar içinde en sık görülenler sırası ile sinirlilik, zayıflık ve karın ağrısı olup bu yakınmalar ve kişisel alışkanlıkları ile bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Sonuç: Her ne kadar ülkemiz koşullarına göre yüksek bir oran olmasa da, kreşe devam eden çocuklarda %8.4 oranında bağırsak paraziti saptanması, parazit hastalıklarıyla savaşta alınan mesafenin yeterli olmadığını göstermektedir. Temel sağlık bilgileri ve kişisel temizlik alışkanlıklarının kazanılmasında, aile ve okulun yanı sıra okul öncesi bakım ve eğitim hizmetleri veren kreş gibi kurumlarının oldukça önemli olduğu kanısındayız.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]