[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 186-188
[ English ]
Erektil Disfonksiyonda Bulbokavernöz Refleks (Bcr)'in Değerlendirilmesi
Arslan ARDIÇOĞLU1, Tahir YOLDAŞ2, Veysel YÜZGEÇ1, Uğur TUYGUN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, ELAZIĞ

Amaç: Erektil disfonksiyon (ED)'lu olgularda nörojenik impotansın ayırıcı tanısında, bulbo kavernözal refleks latans (BCR-L)'ın etyolojideki etkinliğini belirlemek.

Gereç ve yöntem: Mart 2002 ile Kasım 2002 tarihleri arasında androloji polikliniğimize ED şikayetiyle başvuran 25 ile 61 yıl (ortalama 42,6 ± 11,5) 32 erkek hasta çalışmaya alındı. Metabolik bozukluğu olan, pelvik travma ve cerrahi geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Olgular kan biyokimyası, rutin idrar tetkiki, papaverin enjeksion testi, penil renkli dopler ultrasonografi ve BCR latans testi ile değerlendirildiler.

Bulgular: 32 hastanın 12'sinde (%37,5) psikojenik impotans, 3'ünde (%9,4) arteryal yetmezlik, 2'sinde (%6,25) venöz kaçak, birinde (%3,1) hormonal defisit (testesteron) ve 3 hasta da (%9,4) BCR latans uzamış olarak tespit edildi (40 ms ve üzerinde). 11 hastada (%34,4) etyolojik değerlendirmeler sonucunda hiçbir neden belirlenemedi. Bu hastaların takipleri psikiatri kliniği ile birlikte sürdürülmektedir.

Sonuç : BCR latans değerlendirilmesi etyolojisi araştırılan ED'li olgularda nörolojik impotansın ayırıcı tanısında yardımcı bir test olarak kullanılabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]