[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 206-209
[ English ]
Periorbital Bölge Malign Cilt Tümörleri: Retrospektif Çalışma
Canser Y. DEMİR1, Ülkü KÖHLE2
1SSK Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, MALATYA
2Fırat Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD. ELAZIĞ

Amaç: Periorbital bölgedeki malign cilt tümörlerinin klinik özelliklerini ve cerrahi sonuçlarımızı değerlendirmek.

Gereç ve yöntem: 1997-2003 yılları arasında periorbital bölgesinde malign cilt tümörü nedeniyle cerrahi tedavi görmüş hastalar retrospektif olarak incelendi. Tümörlerin tedavisinde cerrahi eksizyon ve çeşitli rekonstrüktif girişimler uygulandı.

Bulgular: Periorbital bölgesinde malign cilt tümörü bulunan 54 hastayı gözden geçirdik. Hastaların ortalama yaşı 63.5 ± 10.15 yıl (dağılım 32-89 yıl), %59.3'ü erkek (32 hasta), %40.7'si (22 hasta) kadın idi. Sıklık sırasına göre bazal hücreli karsinom (38 hasta, %70.3), skuamöz hücreli karsinom (10 hasta, %18.5), sebase gland adenokarsinomu (4 hasta,%7.4) ve malign melanoma (2 hasta, %3.7) ile karşılaşıldı. Lezyonların çoğu alt gözkapağı ve çevresinde yerleşmişti (30 hasta, %55.56). Cerrahiye bağlı gelişen defektlerin rekonstrüksiyonu aynı seansta yapıldı. Beş hastada (%9.26) lokal rekürrens görüldü. İki hasta (%3.7) akciğer küçük hücreli kanseri nedeniyle kaybedildi. İki hastada (%3.7) ekzenterasyon yapıldı. Hastalarda uzak metastaz tespit edilmedi.

Sonuç: Periorbital bölge malign cilt tümörleri sık rastlanılan ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalık grubudur. Bununla birlikte erken farkına varılır ve uygun bir şekilde tedavi edilirlerse prognozları çok iyidir. Çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilmeleri ve kesin tanı konması için bu bölgedeki her şüpheli lezyonun eksizyonu ile histolojik incelemesinin yapılması gerekir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]