[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 267-270
[ English ]
HASTANE TELEFONLARININ BAKTERİYEL KONTAMİNASYON AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mehmet ÖZDEN1, Aydan KILIÇOĞLU1, Hatice Handan AKBULUT2, Ayhan AKBULUT2, Süleyman FELEK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışma sık kullanılan hastane telefonlarının bakteriyolojik kontaminasyonunu belirlemek ve hastane infeksiyonları açısından risklerini saptamak amacıyla yapıldı. Fırat Tıp Merkezi’ nin, kişiye özel ve hasta telefonları olmak üzere toplam 73 telefondan buyyonla ıslatılmış eküvyonlarla alınan örnekler % 5 koyun kanlı agara ve Eosin Methylene Blue besiyerine ekildi. 48 saatlik inkübasyonu takiben üreyen bakteriler tanımlandı. 73 telefondan 63’ünün (% 86) mikrofonlarında, 72’sinin (%99) ahizelerinin elle tutulan kısımlarında üreme tesbit edildi. En fazla üreyen bakteri koagülaz negatif stafilokok idi ve 54 telefonun mikrofonlarında (%78), 68 telefonun elle tutulan kısımlarında (%93) saptandı. Mikrofon kısmında; Staphylococcus aureus’un 4 (%5), Streptococcus pneumoniae‘nın 12 ( %16), Klebsiella pneumoniae’ nın 2 (% 3), Escherichia coli’ nin 2 (%3) telefonda ürediği saptandı. Ahizelerin elle tutulan kısmında ise S. aureus’un 4 (%5), S. pneumoniae’ nın 3 (%4) telefonda ürediği gözlendi.

Sonuç olarak; hastanemizdeki telefonlarda direkt el ile kontaminasyonun ve solunum yolu ile kontaminasyonun olduğu görülmüştür. Telefonların belirli aralıklarla temizlenmesi ve özellikle hastane personelinin el yıkama konusunda eğitilmelerinin önemli olduğu kanaatine varılmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]