[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa(lar) 103-107
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Halotan İle Oluşan Karaciğer Toksisitesinin Belirlenmesinde Paraoksonazın (PON 1) Yeri
Ömer Lütfi ERHAN1, A. Belin ÖZER1, Ferit GÜRSU2, Fethi YILMAZ3, Necati TİMURKAAN3, Funda GÜLCÜ2, Kenan GÜLBAYRAK1
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Halotanın %20’si oksidatif ve redüktif yolla karaciğerde endoplazmik retikulumda metabolize edilir. Hepatositlerdeki lipid peroksidasyonu sonucu oluşan reaktif metabolitler doku hasarına neden olurken, karaciğerdeki proteinlerin sentezi de halotan tarafından baskılanır. Rat karaciğeri ve plazmasında yüksek oranda bulunan paraoksonaz (PON1), doğal antioksidan bir enzimdir. Sentez ve salınımı karaciğer tarafından yapılan PON1’in aktivitesi ile halotanın tekrarlanan uygulamalarında karaciğere etkisi arasındaki ilişkinin biyokimyasal ve histopatolojik varlığı amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 180-200 gr ağırlığındaki 70 rat çalışmaya alındı. Ratlardan 10 tanesi kontrol grubunda yer aldı. Çalışmada 1. gün (60 rat), 3. gün (40 rat) ve 5. gün (20 rat) %1.5 oranında halotan 2 saat süreyle uygulandı. Her uygulama öncesinde 10 ve sonrasında 10 rat sakrifeye edilip, kan ve karaciğerleri alındı. Kalan 10 rat 12. günde sakrifiye edilerek kan ve karaciğerleri alındı. Alınan kan örneklerinde PON1 ve malonil dialdehit (MDA) düzeyleri ölçüldü. Karaciğer örnekleri histopatolojik olarak incelendi. Malonil dialdehit ve PON 1 enzim düzeyleri ile hasar değerlendirmeleri eş zamanlı yapılıp bulgular istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular ve Sonuç: Çalışma grubunda PON1 düzeyi (169.63±49.07) ile histopatolojik hasar, MDA (0.583±0.059) arasında anlamlı ters bir ilişki bulundu (p<0.05). Tekrarlanan uygulamalarda histopatolojik hasar artarken PON1 (110.71±9.70) düşmekte (p<0.05), geç dönemde PON1(192.12±70.12) artarken hasar derecesi azalmaktadır (p<0.05). Karaciğerde halotan tarafından baskılanan protein yapımının göstergesi olarak PON1 sentezi de uygulama sırasında düşmektedir. Geç dönemde PON1 düzeyi artarken histopatolojik bulgular buna ters ilişkili uyum göstermektedir. PON1’ın karaciğer mikrozomlarında antioksidan sistemde özellikli rol oynadığı görülmektedir. Halotan ve PON1 ilişkisine literatürde rastlanılmamış olması nedeniyle patofizyolojik değişmelerin açıklığa kavuşturulması için başka çalışmalara gereksinim vardır. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]