[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 271-273
[ English ]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN SEFEPİM DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Ahmet KİZİRGİL, Suna TATAR, Mustafa YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışmada Gram negatif bakterilerin, yeni bir dördüncü jenerasyon sefalosporin olan sefepime duyarlılıklarının disk diffüzyon yöntemi ile araştırılması amaçlandı. Toplam 255 Gram negatif mikroorganizmanın %93’ü sefepime duyarlı bulundu. Sefepim duyarlılığı Escherichia coli ’de %97, Pseudomonas aeruginosa ’da %84, Klebsiella pneumonia ’da %82, Enterobacter türlerinde %78 olarak saptandı. Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Serratia marcescens, Proteus vulgaris ve Proteus mirabilis türlerinin tümü sefepime karşı duyarlı bulundu. En düşük sefepim duyarlılığının Enterobacter türlerinde olduğu (%78) gözlendi.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]