[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-063
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alt Batın Cerrahisi Olgularında Genel Anesteziye Eklenen Epidural Anestezinin Plazma Sitokinleri Ve Kortizol Seviyelerine Etkisi
Rıfat KILIÇ, M. Akif YAŞAR, Levent AVCI, İsmail DEMİREL, Demet YAŞAR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Anestezi uygulaması sırasında ve postoperatif dönemde hemodinamik stabilitenin korunabilmesi, endokrin, metabolik ve immünolojik yanıtların önlenmesi gerekmektedir. Düşük doz ilaç kullanımı ile yan etkilerinden kaçınılabilmesi de temel beklentidir. Çalışmamızda anestezi yönteminin endokrin ve immünolojik yanıtlar üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yerel etik kurul ve hasta onayı alınan elektif total abdominal histerektomi yapılacak olan 30 hasta (ASA I-II, 38-55 yaş) çalışmaya alındı. Premedikasyon uygulanmayan hastalar randomize olarak genel anestezi (Grup G, n=15), genel+epidural anestezi (Grup E, n=15) olarak iki gruba ayrıldı. Anestezi öncesinde, cilt insizyonundan 5 dak. sonra, anestezi başlangıcından 2 saat sonra ve 24 saat sonra olmak üzere 4 defa venöz kan örnekleri alındı. Bu örneklerden IL-1β, IL-4, IL-6 TNF-α ve kortizol ölçümü yapıldı. İstatistiksel yöntem olarak , gruplar arası değerlendirme için Mann Withney-U testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmamızda iki grup arasında demografik değerlerin karşılaştırılmasında , IL-1β, IL-4, TNF-α plazma ölçümlerinde istatistiksel farklılık yoktu(p>0.005).Kortizol düzeyleri; anesteziden önce ve insizyondan sonra beşinci dakikada gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu(p>0,05). Cerrahi müdahalenin 2. saat değerlerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edildi.IL-6 değerlendirilmesinde ilk ve ikinci ölçümde fark bulunmazken(p>0,05), cerrahi müdahalenin 2. ve 24. saatte iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edildi.

Sonuç: Alt batın cerrahisinde genel anesteziye ek olarak epidural anestezi uygulanması pro-inflamatuvar ve anti-inflamatuvar sitokinler üzerine belirgin bir etki göstermemiştir. Bulgularımız literatür sonuçlarıyla uyumlu bulunurken daha önceki araştırmalar ve bu çalışmadaki veriler değerlendirildiğinde inflamatuvar yanıtın yeterince açıklanamadığı, konunun tam olarak açıklığa kavuşması için daha ileri çalışmalara gerek olduğu görüldü. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]