[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 289-294
[ English ]
KOMPLİKASYONLU VE KOMPLİKASYONSUZ TİP 2 DİYABETLİ (NIDDM) HASTALARDA SERUM HOMOSİSTEİN VE LİPOPROTEİN(A) İLE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU1, Nermin KILIÇ1, Gürkan ÇIKIM1, Halil DOĞAN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışmada komplikasyonlu ve komplikasyonsuz NIDDM’lu (tip 2) hastalarda serum lipoprotein (a) [Lp(a)], homosistein ve malondialdehit (MDA) düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, diabet tanısı konulan yaş ortalamaları 56±9 olan toplam 49 NIDDM’lu hasta ve kontrol grubu olarak alınan 14 sağlıklı kişide yapılmıştır. Grup I, komp-likasyonlu 33 diabet Grup II, komplikasyonsuz 16 diabet hastasından oluşmuştur. NIDDM’lu komp-likasyonu olan Grup I’ in serum homosistein, lp(a) ve MDA düzeyleri Grup II ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0.05). Grup I’in serum homosistein, lp(a) ve MDA düzeyleri sırasıyla 28.7± 7.4 µ mol/l, 34± 7.7 mg/dl ve 1.8± 0.5 nmol/ml iken Grup II’nin serum homosistein, lp(a) ve MDA düzeyleri ise sırasıyla 19± 6.3 µmol/l, 17 ± 8.4 mg/dl ve 1.05 ± 0.38 nmol/ml olarak tespit edilmiştir. Komplikasyonlu diabetik hastaların serum homo-sistein, lp(a) ve MDA düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yükselmiştir (p<0.05). Diyabetiklerde serum homosistein ve lp(a) ile MDA düzeyleri arasında pozitif bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Serum homosistein, lp(a) ve MDA düzeyleri, iyi takip edilmemiş glisemik kontrolde diyabetin klinik seyrini değerlendirmede faydalı kriterler olarak kullanılabilir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]