[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 108-112
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sigaranın Karaciğerde Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler Üzerine Melatonin ve C Vitamininin Etkileri
Neriman ÇOLAKOĞLU1, Enver OZAN1 , Mehmet Fatih SÖNMEZ1, Seval YILMAZ2, Gonca OZAN3
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada sigara toksikasyonunun karaciğer dokusunda oluşturduğu yapısal ve biyokimyasal değişiklikler üzerine C vitamini ve melatoninin koruyucu etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 24 adet Wistar cinsi ergin dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı. Birinci grup sıçanlar kontrol olarak kullanıldı, ikinci grup sıçanlara sigara inhale ettirildi. Sigara soluyan üçüncü ve dördüncü grup sıçanlara ise her gün sırasıyla melatonin ve C vitamini enjekte edildi. Deney sonunda sıçanlardan eter anestezisi altında karaciğer dokuları ve kan örnekleri alındı. Dokuların bir kısmı rutin histolojik prosedürlerden geçirilerek ışık mikroskobunda incelendi. Bir kısmı ise biyokimyasal tetkiklerle incelendi.

Bulgular: Işık mikroskobik incelemelerde ikinci grupdaki sıçanların karaciğer dokularında; sinüzoidlerde dilatasyon ve konjesyon, yer yer mononüklear hücre infiltrasyonu ve karyoreksise giden hepatositler tespit edildi. Sigara ile birlikte uygulanan melatonin ve C vitamininin kısmen koruma sağladığı gözlendi. Yapılan biyokimyasal değerlendirmelerde ikinci gruba ait karaciğer dokularında malondialdehit ve glutatyon düzeyleri ile katalaz aktiviteleri artmış olarak tespit edildi. C vitamini ve melatonin uygulamasının; karaciğer malondialdehit düzeyini anlamlı şekilde düşürdüğü, glutatyon düzeylerini anlamlı bir şekilde artırdığı, katalaz aktivitelerini ise etkilemediği gözlendi.

Sonuç: Sigara inhalasyonunun, lipid peroksidasyonunu ve antioksidan sistemi artırdığı, karaciğer dokusunda yer yer yapısal değişiklikler oluşturduğu tespit edildi. Bununla birlikte, C vitamini ve melatonin uygulamasının sigara toksikasyonuna karşı karaciğerde kısmi bir koruma sağladığı belirlendi. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]