[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 108-112
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sigaranın Karaciğerde Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler Üzerine Melatonin ve C Vitamininin Etkileri
Neriman ÇOLAKOĞLU1, Enver OZAN1 , Mehmet Fatih SÖNMEZ1, Seval YILMAZ2, Gonca OZAN3
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Karaciğer, sigara, melatonin, c vitamini, ışık mikroskop, Liver, cigarette, melatonin, vitamin c, light microscope
Özet
Amaç: Bu çalışmada sigara toksikasyonunun karaciğer dokusunda oluşturduğu yapısal ve biyokimyasal değişiklikler üzerine C vitamini ve melatoninin koruyucu etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 24 adet Wistar cinsi ergin dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı. Birinci grup sıçanlar kontrol olarak kullanıldı, ikinci grup sıçanlara sigara inhale ettirildi. Sigara soluyan üçüncü ve dördüncü grup sıçanlara ise her gün sırasıyla melatonin ve C vitamini enjekte edildi. Deney sonunda sıçanlardan eter anestezisi altında karaciğer dokuları ve kan örnekleri alındı. Dokuların bir kısmı rutin histolojik prosedürlerden geçirilerek ışık mikroskobunda incelendi. Bir kısmı ise biyokimyasal tetkiklerle incelendi.

Bulgular: Işık mikroskobik incelemelerde ikinci grupdaki sıçanların karaciğer dokularında; sinüzoidlerde dilatasyon ve konjesyon, yer yer mononüklear hücre infiltrasyonu ve karyoreksise giden hepatositler tespit edildi. Sigara ile birlikte uygulanan melatonin ve C vitamininin kısmen koruma sağladığı gözlendi. Yapılan biyokimyasal değerlendirmelerde ikinci gruba ait karaciğer dokularında malondialdehit ve glutatyon düzeyleri ile katalaz aktiviteleri artmış olarak tespit edildi. C vitamini ve melatonin uygulamasının; karaciğer malondialdehit düzeyini anlamlı şekilde düşürdüğü, glutatyon düzeylerini anlamlı bir şekilde artırdığı, katalaz aktivitelerini ise etkilemediği gözlendi.

Sonuç: Sigara inhalasyonunun, lipid peroksidasyonunu ve antioksidan sistemi artırdığı, karaciğer dokusunda yer yer yapısal değişiklikler oluşturduğu tespit edildi. Bununla birlikte, C vitamini ve melatonin uygulamasının sigara toksikasyonuna karşı karaciğerde kısmi bir koruma sağladığı belirlendi. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Sigara günümüzün en önemli halk sağlığı problemlerinin başında gelmektedir. Sigara 4700 tanımlanmış bileşeniyle kompleks bir karışımdır. Sigara içimi sırasında çok sayıda serbest radikal ve reaktif oksijen ürünleri açığa çıkmaktadır 1. Sigaranın akciğer, larinks, orofarinks, böbrek, mesane, testis ve meme kanserlerine neden olduğu rapor edilmektedir 2-5. Sigaranın toksik bileşenlerinden en önemlisi nikotindir. Nikotin doku ve serumda kolesterol, fosfolipid, trigliserid ve trigliseritten zengin lipoprotein sentezini artırmaktadır. Nikotinin lipoprotein metabolizmasını etkileyerek atheroskleroza yol açtığı bildirilmektedir 6. Sigaranın içinde bulunan ve oldukça toksik maddelerden biri de kadmiyumdur. Uzun süreli kadmiyum maruziyeti bu metalin karaciğer ve böbrekte birikmesine neden olurken akut maruziyeti karaciğerde birikmesine neden olmaktadır. Kadmiyum uygulaması karaciğerde apoptozisi indüklemektedir 7. Bu bağlamda sigara dumanının uzun süre inhalasyonu karaciğer dokusunu etkilemektedir. Ratlarda yapılan deneyler sonucunda sigaraya bağlı olarak hepatositlerde lipid tanecikleri, sinüzoidlerde genişleme ve düzensizlik meydana geldiği saptanmıştır 8.

  Melatonin yaşlanma-karşıtı, kimyasal karsinogenlere karşı DNA’yı koruyucu etkisi olan ve pineal bezden salgılanan bir hormondur. Antioksidan aktivitesi reaktif serbest radikallere karşı direk kovucu etkisinden daha çok antioksidatif enzimleri sitümüle etme yeteneği ile ortaya çıkmaktadır 9. C vitamini kollagen, karnitin ve nörotransmitterlerin biyosentezi için gerekli olan suda çözünebilen önemli vitaminlerden biridir. Diyetle alınan askorbik asit kalp hastalıklarından dolayı olabilecek ölüm insidansını azaltmaktadır. Stres, sigara, alkol, ateş ve viral enfeksiyonlar kan-askorbik asit düzeyinin hızla düşmesine neden olurlar 10

  Bu çalışmada bir çok organda kanserojenik etkisi olduğu bilinen sigaranın, karaciğer dokusunda oluşturduğu hasara karşı uygulanan melatonin ve C vitamininin koruyucu etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmayla ilgili olarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alındı ve “ Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensiplerine uyularak hayvan haklarının korunmasıyla ilgili gereken titizlik gösterildi. Bu çalışmada 24 adet Wistar cinsi ergin dişi sıçan kullanıldı.

  Sıçanlar 4 gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol; ikinci grup 3 ay boyunca günde iki kez 1’er saat ikişer adet sigara (Birinci- Tekel) soluyan; üçüncü grup 3 ay boyunca günde iki kez 1’er saat ikişer adet sigara soluyan ve 4mg/kg intraperitoneal melatonin enjekte edilen; dördüncü grup ise 3 ay boyunca günde iki kez 1’er saat ikişer adet sigara soluyan ve 40mg/kg intraperitoneal C vitamini enjekte edilen sıçanlardan oluşturuldu. Sıçanlara sigara solutmak için ebatları 50x35x36 cm, kalınlığı 0.5 mm ve iç hacmi yaklaşık 0.060m3 olan cam kabin hazırlanarak silikon ile izole edildi. Kabin içine bir ucu dışarıda akvaryum motoruna bağlı olan plastik boru yerleştirildi. Sigara soluyacak olan sıçanlar cam kabin içine alındı.

  Plastik borunun kabin içindeki ucuna her uygulamada iki adet yanan sigara takılıp motor ile puflandı. Deney sonunda, sıçanlardan eter anestezisi altında karaciğer dokuları alındı. Karaciğer dokularının bir kısmı serum fizyolojik (% 0,9’luk NaCl) ile yıkandıktan sonra % 1,15 KCl ile 1:10 oranda sulandırılarak homojenize edildi. Homojenat soğutmalı santrifüjde (Sorvall RC-5B) 1.000 g’de 15 dakika santrifüj edilerek süpernatant alındı. MDA düzeyi Ohkawa ve ark. 11’nın modifiye ettiği yönteme göre saptandı. Yağ asidi peroksidasyonunun son ürünü olan MDA, tiyobarbitürik asit ile reaksiyona girerek pembe renkli bir kompleks oluşturmaktadır. Oluşan bu pembe renk 532 nm’de okunmaktadır.

  H2O2’in katalaz tarafından yıkım hızı, H2O2’in 240 nm dalga boyunda ışığı absorbe etmesinden yararlanılarak spektrofotometrik olarak Aebi 12 yöntemi ile ölçüldü. Glutatyon (GSH) düzeyi Elman yöntemine göre tayin edildi 13.

  Sonuçlar Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. Gruplar arası farklılıklar için p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.

  Dokuların bir kısmı ise %10’luk formaldehit ile 24 saat süreyle tespit edildi. Takiben 24 saat boyunca musluk suyunda yıkanan dokular, dereceli alkol serilerinden geçirilerek dehidrasyon sağlandı. Dokular ksilolde şeffaflaştırıldı ve parafin infiltrasyonu yapıldıktan sonra bloklandı. Parafin bloklardan alınan 5µm (mikrometre) kesitler Hematoksilen- Eozin ve Masson’nun üçlü boyası ile boyandı ve Olympus BH2 fotomikroskopla incelenerek fotoğraflar elde edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmamızda ışık mikroskobik incelemelerde kontrol grubuna ait karaciğer dokuları normal olarak gözlendi (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Grup I. Portal alan, sinüzoidler ve hepatositler normal yapıda izlenmekte. H&E X 240

  Deney süresince sadece sigara soluyan sıçanların karaciğer dokularında; sinüzoidlerde dilatasyon ve konjesyon (Şekil 2), yer yer mononüklear hücre infiltrasyonu (Şekil 3,4) ve karyoreksise giden hepatositler (Şekil 5) tespit edildi. Yapılan biyokimyasal değerlendirmelerde bu gruba ait karaciğer dokularında malondialdehit ve glutatyon düzeyleri ile katalaz aktiviteleri artmış olarak tespit edildi (Tablo I).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Grup II. Sinüzoidlerde dilatasyon ve konjesyon gözlenmekte (*). H&E X 240


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Grup II. Mononüklear hücre infiltrasyonu (ok) ayırt edilmekte. H&E X 480


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Grup II. Portal alandaki mononüklear hücre infiltrasyonu (ince oklar) ve bu hücreler arasında bulunan yabancı cisim dev hücresi (kalın ok). Masson’un üçlü boyası X 240


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Karaciğer dokusunda Malondialdehit ve Glutatyon düzeyleri ve Katalaz aktiviteleri.

  Sigara toksikasyonuna karşı koruyucu amaçla sigara ile birlikte C vitamini ve melatonin uygulanan gruplarda ise, sinuzoidal dilatasyon devam etmekteydi (Şekil 6,7).

  Bu gruplarda hücre infiltrasyon alanlarına ve karyoreksise giden hepatositlere rastlanmadı. Biyokimyasal değerlendirmelerin sonucunda C vitamini ve melatonin uygulamasının; karaciğer malondialdehit düzeyini anlamlı şekilde düşürdüğü, glutatyon düzeylerini kontrol ve sigara inhale eden gruplara göre anlamlı bir şekilde artırdığı, katalaz aktivitelerini ise etkilemediği gözlendi (Tablo I).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: Sigara grubu (grup II). Portal alan (P) etrafında karyoreksise giden hepatosit (ok) ayırt edilmekte. H&E X 480


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 6: Grup III. Portal alan (P) etrafında genişlemiş sinüzoidler (*) ayırt edilmekte Masson’un üçlü boyası X 240


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 7: Grup IV. Sinüzoidlerde dilatasyon (*) ve Kupffer hücre aktivasyonu (ok) gözlenmekte. H&E X 240

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Sigara tüketimi 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamış ve dramatik bir şekilde artmaktadır. Günümüzde yaklaşık olarak bir milyar erkek ve yarım milyar kadın sigara içmektedir ve her yıl 30 milyon civarında insan sigara içmeye başlamaktadır. Sigaranın organizmada birçok doku tipinde kansere yol açtığı daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir.

  Son yıllarda yapılan vaka kontrollü çalışmalarda sigaranın akciğer, oral kavite, farinks, larinks, özafagus, pankreas, mesane ve renal pelvis kanserlerinin yanı sıra nazal kavite, paranazal sinüsler, nazofarinks, karaciğer, mide, böbrek, serviks uteri ve kolorektal kanserlerine de yol açtığı tespit edilmiştir 14.

  Altmış gün süre ile günde iki saat sigara solutulan sıçanların karaciğer parankim hücrelerinin endoplazmik retikulumunda, genişlemeler olduğu ve çeşitli büyüklükte vakuollerin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Sitoplazma içinde parçalanmış membranlar ve genişlemiş safra kanalikülleri saptanmıştır 15. Sigaranın içerisinde bol miktarda bulunan ve kanserojenik etkisi olduğu bilinen kadmiyumun uygulanmasıyla karaciğer hepatositlerinde mitokondriyal yoğunlaşma, şişme ve lizis gözlenmiş. Granüler endoplazmik retikulumda dilatasyon, fragmantasyon ve vezikülasyon ve sitoplazmada çok sayıda büyük lipid damlacıkları ve bol miktarda glikojene rastlanmıştır 16. Kültüre edilmiş karaciğer parankim hücreleri ve düz kas hücrelerinde sigaranın etkisiyle gap junction alanlarının azaldığı bildirilmektedir. Bu olay hücreler arası haberleşmeyi bozmakta ve tümör gelişiminde önemli bir etken olmaktadır 17-19 Czekaj ve ark. üç hafta boyunca haftada beş gün ve günde altı saat sigara dumanına maruz bırakılan gebe sıçanların karaciğer parankiminde özelliklede birinci ve ikinci zonda piknotik nukleuslu koyu eozinofilik boyanan hepatositlere rastlamışlardır. Bu hücrelerin apoptozisle sonuçlanabileceğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda sigaranın karaciğerde apoptotik değişiklikleri artıran bir faktör olabileceğini vurgulamışlardır 20. Kükner ve ark. sigara dumanı soluyan sıçanların karaciğer dokularında özellikle portal alan çevresindeki hepatositlerin, sitoplazmalarında granül içerdiğini tespit etmişlerdir 8. Bu çalışmada sigara soluyan sıçanların karaciğer dokularında; sinüzoidlerde dilatasyon ve konjesyon, yer yer mononüklear hücre infiltrasyonu ve karyoreksise giden hepatositler tespit edildi. Sigara toksikasyonuna karşı koruyucu amaçla sigara ile birlikte C vitamini ve melatonin uygulanan gruplarda ise, sinuzoidal dilatasyon devam etmekteydi. Bu gruplarda hücre infiltrasyon alanlarına ve karyoreksise giden hepatositlere rastlanmadı.

  Melatonin çok sayıda reaktif oksijen / nitrojen türevlerini direkt olarak nötralize edebilen ve birçok antioksidatif enzimi sitümüle edebilen bir hormondur. Son yıllarda yapılan çalışmalarda melatoninin mitokondrial oksidatif fosforulasyonun etkinliğini artırdığı ve serbest radikal üretimini azalttığı vurgulanmaktadır. Ayrıca melatonin hasarlı dokularda nötrofillerin infiltrasyonunu inhibe ederek ilave faydalı etkiler de sağlamaktadır 9. Askorbik asit karaciğerde kolesterolün katabolizması için gereklidir. Eksikliğinde kolesterolün safra asitlerine dönüşümü yavaşlamakta ve karaciğerde kolesterol birikimi olmaktadır 21. C vitamininin lipofilik türevleri, daha çok sigara içenlerde gözlenen lipidperoksit kaynaklı endotelyal hasara karşı koruyucu etki göstermektedir 22. Askorbik asit antioksidan özellik taşımasının yanı sıra peroksidasyon reaksiyonlarına karşı diğer antioksidanların da aktifleşmesinde etkinlik göstermektedir 23. Sigaranın antioksidan sistemi etkileyerek dokularda yapısal hasar meydana getirdiği birçok çalışmada gösterilmiştir. Baskaran ve ark. sigara kullanılmasının karaciğer, akciğer ve böbrek dokusunda lipid peroksidasyonuna neden olduğunu ve bu organlarda oluşan serbest oksijen radikallerinin zararlı etkisine karşı antioksidan enzimlerin seviyesinin yükseldiğini saptamışlardır 24. Helen ve ark. sigara inhalasyonu sonucu karaciğerde malondialdehit düzeyi, hidroperoksidaz aktivitesi, serbest yağ asidinin, vitamin A, glutatyon ve glutatyon peroksidaz aktivitesinin arttığını, süperoksit dismutaz ve katalaz aktivitelerinin ve vitamin E ve C içeriğinin azaldığını tespit etmişlerdir. Vitamin C desteği uygulandığında koruyucu enzim aktivitesinin ve lipid peroksidasyon direncinin arttığını, glutatyon, vitamin C ve serbest yağ asitlerinin normal düzeye geldiğini saptamışlardır 25. Yapılan bir başka çalışma aktif veya pasif sigara içiminin, özellikle yetersiz C vitamini alanlarda, askorbik asit havuzunu azalttığını göstermiştir 26. Melatonin antioksidan etkinliği olan bir hormondur. Nitekim karaciğerde iskemi ve reperfüzyon yoluyla oluşturulan hasarı melatoninin azalttığı bildirilmektedir 27. Bu çalışma ile ilgili yapılan biyokimyasal değerlendirmelerde sadece sigara inhale eden gruba ait karaciğer dokularında malondialdehit ve glutatyon düzeyleri ile katalaz aktiviteleri artmış olarak tespit edildi. C vitamini ve melatonin uygulamasının; karaciğer malondialdehit düzeyini anlamlı şekilde düşürdüğü, glutatyon düzeylerini kontrol ve sigara inhale eden gruplara göre anlamlı bir şekilde artırdığı, katalaz aktivitelerini ise etkilemediği gözlendi. Sigara inhalasyonuyla artan enzim aktiviteleri daha önceki çalışmalarla uyumludur ve sigaranın dokularda oksidan ve antioksidan sistemi etkilediğinin bir kanıtıdır.

  Sonuç olarak sigara inhalasyonunun lipid peroksidasyonunu ve antioksidan sistemi artırdığı, karaciğer dokusunda yer yer yapısal değişiklikler oluşturduğu tespit edildi. Sigara inhalasyonu sonucu serbest oksijen radikallerine bağlı oluşan hücresel hasarın azaltılmasında C vitamini ve melatonin gibi antioksidanların ilave olarak verilmesinin, organizmanın koruyucu mekanizmalarına destek olacağı düşüncesindeyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Park EM, Park YM, Gwak YS. Oxidative damage in tissues of rats exposed to cigarette smoke. Free Radic Biol Med 1998; 25: 79-86.

  2) Doll R. Cancers weakly related to smoking. Br Med Bull 1996; 52: 35-49.

  3) Hoffmann D, Hoffman I. The changing cigarette, 1950-1995. J Toxicol Environ Health 1997; 50: 307-364.

  4) Yamamoto Y, Isoyama E, Sofikitis N, Miyagawa I. Effects of smoking on testicular function and fertilizing potential in rats. Urol Res 1998; 26: 45-48.

  5) Al-Bader A, Omu AE, Dashti H. Chronic cadmium toxicity to sperm of heavy cigarette smokers: immunomodulation. Arch Androl 1999; 43: 135-140.

  6) Shakumary AL, Vijagummal PL. Effect of nicotine on lipoprotein metabolism in rats. Lipids 1997; 32: 311-315.

  7) Habeebu SS, Liu J, Klaassen CD. Cadmium-induced apoptosis in mouse liver. Toxicol Appl Pharmacol. 1998; 149: 203-9.

  8) Kükner A, Çolakoğlu N, Ozan E, Ozan S. Sigaranın sıçan karaciğerine etkisi. Fırat Tıp Dergisi 1999; 8: 547-52.

  9) Şener G, Şehirli AÖ, Şatıroğlu H, Uysal MK, Yeğen BÇ. Melatonin prevents oxidative kidney damage in a rat model of thermal injury. Life Sci 2002: 2977-2985.

  10) Naidu KA. Vitamin C in human health and disease is stil a mystery? An overview. Nutr J 2003;2:7.

  11) Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979; 95: 351-358.

  12) Aebi H. Catalase. In: Bergmeyer HU, editors. Methods of Enzymatic Analysis. Wenheim: Verlag Chemie. 2nd 1974. p. 673-678.

  13) Ellman GI.. Tissue Sulfhydryl Groups. Arch. Bioc. 1959; 70-77.

  14) Sasco AJ, Secretan MB, Straif K. Tobacco smoking and cancer: a brief review of recent epidemiological evidence. Lung Cancer 2004; 45: 3-9.

  15) Güven MC, Can B, Saran Y, Yardımcı S, Taşhan H. Alterations of intracelluler membranes (AER and GER) of the hepatocytes in rats exposıred to smoke. 13. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi 1-4 Eylül 1997 Ankara. Sayfa 317-321.

  16) Thophon S, Pokethitiyook P, Chalermwat K, Upatham ES, Sahaphong S. Ultrastructural alterations in the liver and kidney of white sea bass, Lates calcarifer, in acute and subchronic cadmium exposure. Environ Toxicol 2004; 19: 11-19.

  17) Zwijsen RM, de Haan LH, Oosting JS, Pekelharing HL, Koeman JH. Inhibition of intercellular communication in smooth muscle cells of humans and rats by low density lipoprotein, cigarette smoke condensate and TPA. Atherosclerosis 1990; 85: 71-80.

  18) Upham BL, Weis LM, Rummel AM, Masten SJ, Trosko JE. The effects of anthracene and methylated anthracenes on gap junctional intercellular communication in rat liver epithelial cells. Fundam Appl Toxicol 1996; 34: 260-264.

  19) Van der Zandt PT, de Feijter AW, Homan EC, Spaaij C, de Haan LH, van Aelst AC, Jongen WM. Effects of cigarette smoke condensate and 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate on gap junction structure and function in cultured cells. Carcinogenesis. 1990; 11: 883-888.

  20) Czekaj P, Palasz A, Lebda-Wyborny T, et al. Morphological changes in lungs, placenta, liver and kidneys of pregnant rats exposed to cigarette smoke. Int Arch Occup Environ Health 2002; 75: 27-35.

  21) Ginter E, Bobek P, Jurcovicova M: Role of ascorbic acid in lipid metabolism. In: Ascorbic acid, chemistry, metabolism and uses. Edited by: Seith PA, Toblert, BM. American Chemical Society, Washington, DC; 1982: 381-393

  22) Kaneko T, Kaji K, Mastuo M: Protective effect of lipophilic derivatives of ascorbic acid on lipid peroxide-induced endothelial injury.Arch Biochem Biophys 1993; 304: 176-180.

  23) Halliwell B, Gutterridge JMC: Oxygen free radicals and iron in relation to biology and medicine: Some problem and concepts. Arch Biochem Biophys 1986; 246: 501-514.

  24) Baskaran S, Lakshmi S, Prasad PR. Effect of cigarette smoke on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in albino rat. Indian J Exp Biol 1999;37:1196-2000.

  25) Helen A, Vijayammal PL Vitamin C supplementation on hepatic oxidative stress induced by cigarette smoke. J Appl Toxicol 1997; 17: 289-295.

  26) Tribble DL, Giuliano LJ, Fortmann SP. Reduced plasma ascorbic acid concentrations in nonsmokers regularly exposed to environmental tobacco smoke. Am J Clin Nutr. 1993; 58: 886- 90.

  27) Bulbuller N, Cetinkaya Z, Akkus MA, Cifter C, Ilhan YS, Dogru O, Aygen E The effects of melatonin and prostaglandin E1 analogue on experimental hepatic ischaemia reperfusion damage. Int J Clin Pract 2003; 57: 857-860

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]