[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 295-298
[ English ]
LEPRA VE TÜBERKÜLOZDA SERUM BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİ
Özcan EREL1, Mehmet Salih GÜREL2, Necip İLHAN3, Yüksel ÖZDEMİR1
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya , Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Serum bakır ve çinko konsantrasyonları, 46 lepra ve 85 tüberküloz plörezili (Tbc) hastada saptanmış ve 77 sağlıklı bireyin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Tanı, klinik ve laboratuvar bulguları ile gerçekleştirilmiştir. Serum bakır ve çinko konsantrasyonları kolorimetrik yöntemlerle ölçülmüştür. Elde edilen veriler varyans analizi ve korelasyon analizi testleriyle değerlendirilmiştir. Serum bakır konsantrasyonu lepra hastalarında 135.61Mg/dl ±24.67 µg/dl Tbc hastalarında 167mg/dl 28 ± 37.54 µg/dl sağlıklı bireylerde ise 113.94±20,39 µ g/dl’dir. Serum çinko konsantrasyonu lepra hastalarında 108.71± 27.92µg/dl , Tbc hastalarında 99.62 ± 21.48 µg/dl sağlıklı bireylerde 117.30±21.42 µg/dl olarak bulunmuştur. Bu makro iz elementlerin konsantrasyonlarındaki değişiklikler enflamasyona karşı konağın geliştirdiği akut faz reaksiyonuna bağlı olabilir. Lepra ve tüberküloz etiyolojik, immünololojik ve sitopatolojik olarak birbirine benzeyen kronik, enfeksiyöz ve granülamatöz hastalıklardır .Serum bakır ve çinko düzeyleri lepra ve tüberkülozda konağın antienflamatuar ve immüno cevabının değerlendirilmesinde ve izlenmesinde yeni bir yaklaşım sağlayabilir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]