[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 299-303
[ English ]
HİPERKOLESTEROLEMİK KİŞİLERDE SERUM HOMOSİSTEİN İLE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Gürkan ÇIKIM
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışmada oksidan stresin arttığı durumlarda düzeyi yükselen lipid peroksidasyonlarının son ürünlerinden olan malondialdehit (MDA) ile koroner kalp hastalığının (KKH) gelişiminde diğer risk bileşenlerinden bağımsız bir risk faktörü olan homosistein arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. Serum kolesterol düzeyi yüksek olan 48 hastada ve kontrol olarak alınan 24 normokolesterolemik kişide araştırma yapılmıştır. Çalışma, grup I hiperkolesterolemik ve homosistein düzeyleri yüksek (15 µmol/l >) olan 15 , grup II hiperkolesterolemik ve homosistein düzeyleri normal (5 - 15 µmol/1) olan 33 ile normokolesterolemik kontrol grubu grup III olarak 3 gruba ayrılmıştır. Grup I ile kontrol grubu olan grup III'ün serum MDA düzeyleri karşılaştırıldığı zaman istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Grup II ile grup III serum MDA düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık saptanamazken (p>0.05) grup I ile grup II arasında yine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür (p<0.05).

Hiperkolesterolemik grup (I+II) ile grup III'ün serum MDA düzeyleri karşılaştırıldığı zaman yine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Sonuç olarak; hiperkolesterolemik kişilerde homosistein ile MDA düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olan pozitif bir ilişki bulunmuştur. Koroner kalp hastalığı (KKH) yönünden risk altında bulunan hiperkolesterolemik kişilerin diyetlerine antioksidan vitaminler veya besinlerin eklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]