[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 147-150
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
OSAS Tedavisinde Palatal Cerrahinin Yeri
Murat ENÖZ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

Uvulopalatofarengoplasti (UPPP) ilk olarak 1981 yılında Fujita ve arkadaşları[] tarafından tanımlanmış ve obstrüktif sleep apne sendromu (OSAS) cerrahi tedavisinde başlıca temel teknik olarak kabul edilmiştir. Bu tekniğin ilk tanımlanmasından itibaren yöntemin sleep apne tedavisindeki etkinliği araştırılmıştır. Maalesef bu çalışmaların sonucunda tek başına UPPP’ nin tedavideki etkinliğinin sınırlı olduğu görülmüştür. Tek başına UPPP, sleep apneli hastaların tedavisinde sınırlı başarı oranına sahiptir. Buna karşılık, özenle seçilmiş hastalarda, palatal prosedürler üst hava yolundaki obstrüksiyon yerlerine yönelik diğer cerrahi yöntemlerle kombine edildiğinde başarı oranı artmaktadır. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]