[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 11-14
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İskemik Lezyon Lokalizasyonlarının Belirlenmesinde Elektrokardiyogramın Değeri ve Koroner Anjiyografi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması
Abdülmelik YILDIZ, Nadi ARSLAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada iskemi lokalizasyonunun elektrokardiografik (EKG) olarak belirlenen olgularda, koroner anjiyografi (KA) yapılarak her iki yöntem arasında lezyonların yerleşim yerini belirlemede EKG’nin önemi ve yararı araştırıldı. Bununla ilgili sensitivite, spesifite ve pozitif prediktivite değerleri ile damarlardaki total tıkanıklıklar ve multipl damar hastalığı insidansı da araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 28-74 arasında olan (52,1±10,9) 78’i erkek, 23’ü kadın 101 olgu EKG bulgularına göre 3 gruba ayrıldı. EKG’lerinde geçirilmiş miyokard infarktüsü olanlar (GMİ), Grup-1 (38 olgu), T menfiliği olanlar, Grup-2 (38 olgu) ve istirahat EKG’leri normal olanlar, Grup-3 (25 olgu). EKG’de lezyonun bulunduğu derivasyona göre lokalizasyonlar; I, aVL, V1-6 anteriyor, II, III, aVF inferiyor olarak sınıflandırıldı. EKG kayıtlarından sonra KA yapıldı. Koroner arter lumeninde %50 darlıklar önemli darlık olarak kabul edildi.

Bulgular: EKG’de anteriyor veya inferiyor lokalizasyonu olan Grup-1 ve Grup-2 olgularda lezyondan sorumlu olan arterde (anteriyor bölge için LAD, inferiyor bölge için RCA veya CX) KA’da darlığa göre hesaplanan sensitivite değerleri sırasıyla %71, %63 ve %56 spesifite değerleri %51,%78, %73 ve pozitif prediktivite degerleri %50, %58, %43 olarak bulundu. KA’da bulunan darlıkların karşılaştırılmasında inferiyor ve anteriyor lokalizasyon gösteren Grup-1 olgularda damarlardaki total tıkanıklık sırasıyla %60, %18 (P<0.05), multipl damar hastalığı insidansı ise %67, %24 hesaplandı (P<0.05). T menfiliği olan olguların (Grup-2) %58’sinde önemli koroner darlığı bulundu. İstirahat EKG’si normal olan olguların (Grup-3) %36’sında önemli koroner arter darlığı belirlendi.

Sonuç: Bulgularımız EKG’nin miyokardiyal iskemik lezyonlardan sorumlu olan koroner arteri önceden tahmin etmede kullanılabilir bir yöntem olduğunu ve GMİ paterni olan olgularda tanıda daha sensitif olduğunu göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]