[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 314-317
[ English ]
KONJENİTAL PTOZİSTE ANTERİOR APONEVROTİK YAKLAŞIM
Konjenital ptozis, Aponevrotik ptozis, Levator cerrahisi, Congenital ptosis, Aponeurotic ptosis, Levator surgery
Devlet Hastanesi, Göz Kliniği

Bu çalışmanın amacı konjenital ptozisli 9 olgunun 10 gözüne uygulanan anterior yaklaşımla levator aponevroz cerrahisinin sonuçlarının değerlendirilmesidir. Çalışmaya Şubat 1998-Eylül 2000 tarihleri arasında Elazığ Devlet Hastanesi’ne müracaat eden hastalar alınmıştır. Hastaların 6’sı erkek 3’ü kadın olup ortalama yaşları 15.0 (8-25 yaş), ortalama takip süreleri 11 ay (3-31 ay) idi. Levator cerrahisi sonuçları değerlendirilirken 1mm ve daha altında rezidüel ptozis kalan olgular “başarılı” , 1 - 2 mm rezidüel ptozis kalan olgular “tatminkar”, bunun altındaki sonuçlar “başarısız” olarak kabul edildi. Anterior yaklaşım ile levator rezeksiyonu uygulanan gözlerden 7‘sinde (%70) başarılı, 2‘sinde (%20) tatminkar, 1‘inde (%10) başarısız sonuçlar elde edildi.

Sonuç olarak anterior aponevroz cerrahisi; Müller kası, Whitnal ligamanı, konjonktiva, levator boynuzları vb. gibi anatomik yapıların korunması ve daha detaylı görülmesi, yeterli kozmetik ve fonksiyonel düzelme sağlaması nedeniyle ptozis cerrahisinde tercih edilmesi gereken bir yöntem olarak düşünüldü.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]