[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-107
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Miyokard İnfarktüsünün Erken Teşhisinde Troponin T, Miyoglobin ve CK-MB'nin Yeri
Yemliha AKSOY1, Ali ERGİN2, M. Erdoğan SÖZÜER1, İbrahim İKİZCELİ1, Levent AVŞAROĞULLARI1, Cuma YILDIRIM3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, GAZİANTEP

Amaç: Acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların önemli bir kısmı Akut Koroner Sendrom tanısı almaktadır. Bu tanının erken konulması ve trombolitik tedavinin veya girişimsel işlemlerin zamanında yapılmasıyla mortalite ve morbidite olumlu yönde etkilenmekte, hastaların hastanede kalış süresi azalıp hastalığın prognozunda iyileşme olmaktadır. Atipik göğüs ağnsı ve nondiagnostik EKG'si olan hastalarda erken AMI teşhisi için erken belirleyici ve dışlayıcı kaabiliyeti yüksek markerlere ihtiyaç vardır.

Gereç ve Yöntem: AMI’ı erken tesbit edebilme ve dışlama kaabiliyetlerini belirlemek için miyoglobin ve troponin T'yi rutin olarak kullanılan CKMB ile karşılaştırdık. Çalışmaya 62 göğüs ağrılı hasta alındı. Bunların 30'u AMI tanısı konuldu. Geriye kalan 32 hasta ise UA ve diğer göğüs ağrıları tanısını aldı. Hastalar markerlerin yanlış pozitif oluşturabileceği durumlardan dışlanarak çalışmaya dahil edildiler. Tüm hastalardan ağrının 2, 3, 4, 5, 6 ve 12. saatlerinde myoglobin, troponin ve CK-MB ölçümleri için kan örnekleri alındı.

Bulgular: Ağrının 2. saatinde miyoglobin, CK-MB ve troponin T'nin sensitiviteleri sırasıyle %53,%3 ve %0 bulundu. Aynı saatteki negatif prediktif değerleri ise sırasıyla %68 ,%52 ve %51 bulundu. Beşinci saatteki sensitiviteleri ise sırasıyla %100, %93 ve %76 idi. Aynı saatteki NPD'leri ise sırasıyle %100 , %94 ve %81 idi. Çalışmada erken dönemde AMI'ya en duyarlı ve AMI'yı dışlama kaabiliyeti en yüksek marker olarak miyoglobin bulundu. Troponin T ise daha geç belirleyici marker olarak bulundu.

Sonuç: Acil serviste AMI’ın erken teşhisinde CK-MB’ye ilaveten kardiyosensitif marker olan miyoglobin ile kardiospesifık marker olan troponin T'nin de beraber kullanımı uygun bir diyagnostik strateji olabilir.©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]