[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 121-125
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Arter Hastalığı ile Anjiyotensinojen T207M ve Faktör II, Faktör V Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki
Dilara SEÇKİN1, Nevin İLHAN1, Yılmaz ÖZBAY2, Necip İLHAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Anjiyotensinojen (AGT) T207M, faktör V ve faktör II gen polimorfizminin koroner arter hastalığı (KAH) riski ile ilişkisi birbiri ile çelişen sonuçlar ile birlikte birkaç çalışmada gösterilmiştir. Biz, koroner anjiyografi ile tanı konulmuş koroner arter hastalarında AGT T207M geni ve faktör II ile Faktör V polimorfizmlerini analiz ettik. Anjiyotensinojen gen polimorfizmi polimeraz zincir reaksiyonu ve agaroz jel elektroforez teknikleri ile, faktör II ve V polimorfizmleri ise real time PCR ile tespit edildi. Bizim sonuçlarımız, Anjiyotensinojen T207M, Faktör II ve V polimorfizmlerinin koroner arter hastalığı ile ilişkili olmadığını ortaya koymuştur. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]