[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-174
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İzofluran, Desfluran ve Sevofluran ile Uygulanan Düşük Akımlı Anestezinin, Anestezi Kalitesi ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması
Aslı YILDIRIM, Hülya GÖKSU, Gonca Çağlar TOPRAK, Rıfat KILIÇ, Mehmet Akif YAŞAR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ELAZIĞ

Amaç: Düşük akımlı anestezi ekspirasyon havasının yeniden kullanımını artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu çalışmada düşük akımlı anestezide, izofluran, sevofluran, desfluran güvenlik ve anestezi kalitesi açısından karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Etik kurul ve hasta onayıyla, 20-50 yaşlarında, ASA I-II, 60 hasta çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak 3 gruba (n=20) ayrıldılar. Anestezi idamesinde %50 O2, %50 hava içinde; izofluran grubuna (Grup İ) %1.5 izofluran, sevofluran grubuna (Grup S) %2 sevofluran, desfluran grubuna (Grup D) %5 desfluran, uygulandı. Anestezi süresince hemodinamik, solunumsal parametreler izlendi, kan gazı örnekleri alındı. Kanda üre, kreatinin, serum glutamik okzaloasetik transferaz, serum glutamik pürivik transferaz, laktat dehidrogenaz, gama glutamil transpeptitaz, kreatin kinaz myokard bandı, troponin, idrarda üre ve kreatinin ölçüldü. Uyanma, derlenme kalitesi değerlendirildi.Veriler, Kruskal- Wallis, chisquare ve ANOVA testleri ile değerlendirildi. p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: İnspire edilen O2 değerleri Grup-S’de 1. döneme göre 7,8,9. dönemlerde istatistiksel anlamlı azaldı (p<0,05). 7. dönemde Grup-D’nin değeri, izofluran grubuna göre istatistik anlamlı düşüktü (p<0,05).Ekspire edilen O2 değerleri Grup-S’de 8 , 9. dönemlerde 1.döneme göre istatistiksel anlamlı azaldı (p<0,05).İnspire edilen CO2 değerleri üç grupta, 1.döneme göre 6, 7, 8, 9. dönemlerde istatistiksel anlamlı arttı (p<0,05).Ekspire edilen CO2 değerleri, 1. döneme göre Grup-İ’de 6, 8, 9. Grup-S’de, Grup-D’de, 7, 8, 9. zamanlarda istatistiksel anlamlı arttı (p<0,05). PaCO2, 1.döneme göre Grup-İ’de 8, 9. Grup-S’de 7, 8, 9, Grup-D’de ise 6, 7, 8 , 9. dönemlerinde istatistiksel anlamlı arttı (p<0,05).

Sonuç: Her üç ajanla uygulanan düşük akımlı anestezinin, güvenli olduğu, akımın azaltılması açısından birbirlerine üstünlüklerinin olmadığı, Grup- D’deki hastaların erken uyandığı, derlendiği ortaya çıkmıştır. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]