[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 329-332
[ English ]
SEREBELLAR KİSTİK HEMANJİOBLASTOM: VAKA TAKDİMİ
İsmail AKDEMİR1, Fatih S. EROL1, Murat TİFTİKÇİ1, M. Uğur İÇKE2, Bengü ÇOBANOĞLU3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2SSK. Hast. Nöroşirürji Kliniği
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Otuz yedi yaşında bayan hasta baş ağrısı, bulantı, kusma ile başvurdu. Yapılan muayenesinde sola bakışta nistagmus, papilödem bulundu. Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) kontrast tutan mural nodüllü kistik yapı görüldü. Lezyon üçüncü dördüncü ve lateral ventriküllerde akut obstrüktif hidrosefaliye neden olmakta idi. Sol suboksipital kraniyektomi ile kist drene edilip mural nodül total olarak çıkarıldı. Kitlenin histopatolojik incelenmesinde hemanjioblostom tespit edildi. İki yıl sonraki kontrolünde lezyonda nüks görülmedi. Olgumuz nedeniyle posterior fossadaki kistik lezyonların ayırıcı tanısında hemanjioblastomun dikkate alınmasını ve kistik hemanjioblastomda cerrahi tedavi prensiplerini tartışıyoruz.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]