[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 15-17
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erkek İnfertilitesi Medikal Tedavisinde Pseudoephedrine’in Etkisi
İrfan ORHAN1, Rahmi ONUR1, Atilla SEMERCİÖZ1, Veysel YÜZGEÇ1, Ali ERDİNÇ2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ELAZIĞ

Amaç: Erkek infertilitesinin medikal tedavisinde, sempatomimetik bir drog olan pseudoephedrine’nin etkinliğini araştırmak.

Gereç ve yöntem: Polikliniğimize infertilite nedeniyle başvuran ve yapılan fertilite değerlendirmelerinde herhangi bir infertilite patolojisi saptanmayan 52 subfertil hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 34’ üne sempatomimetik ajan olarak bir ay süre ile 180 mg. pseudoephedrin uygulandı. Geriye kalan 18 hasta ise herhangi bir tedavi uygulanmadan yardımcı üreme teknikleri için bekletilen hastalar idi. Hastalar tedavi öncesi ve sonrası ejakülat volümü, total motil sperm sayısı, ve gebelik açısından değerlendirildi.

Bulgular: Tedavi öncesi ve tedavi sonrası testis volümleri, hormon parametreleri, total motil sperm sayısı ve gebelik oranları arasında herhangi bir farklılık saptanmayan her iki gruptaki hastalardan, pseudoephedrin uygulanan gruptakilerde ejakülat volümünde anlamlı olarak artış olduğu belirlendi (p<0.001). Yine tedavi grubundaki hastalarda total motil sperm sayısında anlamlı bir artış belirlenmemesine rağmen, düzelme oranı izlem grubundan daha anlamlı idi (p<0.01). Tedavi ve kontrol grubunda hiçbir olguda spontan gebelik belirlenmedi.

Sonuç: Erkek reprodüktif sisteminde major inervasyonu sağlayan sempatik sistemin, çeşitli selektif droglarla uyarılması, şu an için tanı koyamadağımız idiopatik infertil hastalardaki olası nöromyojenik patolojilerin tedavisine imkan sağlayabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]