[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dermatoloji Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
Demet ÇİÇEK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Giriş: Bu çalışma Dermatoloji konsültasyonu istenen olguların klinik özellikleri, konsültasyon sırasında yapılan incelemeler ve varılan sonuçları değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Beş aylık sürede farklı kliniklerden konsülte edilen toplam 336 hasta prospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Konsültasyonlar en çok iç hastalıkları (118), acil servis (37) ve göğüs hastalıkları (33) servislerinden istenilmiş olup, konsültanlar tarafından en sık tanı konulan hastalıklar enfeksiyonlar, ekzema, pruritus, ürtiker ve ilaç erüpsiyonlarıydı. Hastaların %88’ ine lokal tedavi, %43’ üne sistemik tedavi başlanırken %9.2’ sine herhangi bir tedavi önerilmedi.

Sonuç: Dermatoloji dışındaki kliniklerde sık karşılaşılan deri hastalıkları saptanmalı ve bu hastalıklara yönelik eğitim programları planlanmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]