[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-183
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Dermatoloji Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
Demet ÇİÇEK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Dermatoloji konsültasyonları, Dermatology consultation
Özet
Giriş: Bu çalışma Dermatoloji konsültasyonu istenen olguların klinik özellikleri, konsültasyon sırasında yapılan incelemeler ve varılan sonuçları değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Beş aylık sürede farklı kliniklerden konsülte edilen toplam 336 hasta prospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Konsültasyonlar en çok iç hastalıkları (118), acil servis (37) ve göğüs hastalıkları (33) servislerinden istenilmiş olup, konsültanlar tarafından en sık tanı konulan hastalıklar enfeksiyonlar, ekzema, pruritus, ürtiker ve ilaç erüpsiyonlarıydı. Hastaların %88’ ine lokal tedavi, %43’ üne sistemik tedavi başlanırken %9.2’ sine herhangi bir tedavi önerilmedi.

Sonuç: Dermatoloji dışındaki kliniklerde sık karşılaşılan deri hastalıkları saptanmalı ve bu hastalıklara yönelik eğitim programları planlanmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Deri hastalıkları primer olarak deriden kaynaklanabileceği gibi diğer sistemlerden de kaynaklanabilmektedir. Dermatologlar dışındaki hekimlerin deri hastalıklarına tanımada zorlandıkları bilinmektedir 1,2. Deri hastalıkları diğer sistem hastalıkları ile olan ilişkisi açısından dört grupta incelenebilir 1,3.

  Grup 1. Primer olarak derinin tutulduğu, herhangi bir sistemik tutulumun veya komplikasyonun olmadığı hastalıklar.

  Grup 2. Sistemik tutulum veya komplikasla birlikte seyreden deri hastalıkları.

  Grup 3. Primer sistemik hastalıkların deri tutulumu.

  Grup 4. Primer sistemik hastalıkların tesadüfen deri tutulumu.

  Bu çalışmada Dermatoloji konsültasyonu istenilen hastaların yaş, cinsiyet özellikleri, en çok konsültasyon istenilen klinikler, en çok konulan tanılar ve başlanılan tedaviler değerlendirildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Eylül 2006- Şubat 2007 tarihleri arasında hastanemizde yatarak tedavi gören hastalardan istenilen dermatoloji konsültasyonları prospektif olarak incelendi. Bu süre içinde, dermatoloji konsültasyonu istenilen her olgu için, takip edildiği klinik, konsültasyon istenme nedeni, konsültan hekimin anamnez, fizik muayene, radyolojik ve diğer klinik bulguları, konulan tanı ve önerilen tedaviler kayıt edildi. Dermatolojik muayene sonucunda deri hastalığının tanısıda potasyum hidroksit inceleme, Wood ışığı ile değerlendirme, bakteri ve mantar kültürleri, deri biyopsi incelemesi, paterji, prick ve patch testleri gibi diagnostik testler kullanıldı
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Yaklaşık 6 aylık süre içinde çeşitli kliniklerde yatan yaş ortalamaları (ortalama±standart sapma) 48±17 (17-90) olan 134 kadın (%44.66) ve yaş ortalamaları 54±17 (18-88) olan 166 erkek (%55.33) toplam 300 yetişkin ve yaş ortalamaları 5±4 (3gün-16 yaş) olan 36 çocuk toplam 336 hastaya yatağında konsültasyon yapıldı. Konsültasyonlar 16 dahili (%64) ve 9 cerrahi (%36) olmak üzere toplam 25 ayrı klinikten istenmişti. Konsültasyonların kliniklere göre dağılımı ve konsültasyon sayıları Tablo 1’de gösterilmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Dermatoloji konsültasyonlarının kliniklere göre dağılımı ve konsültasyon sayıları

  Dermatoloji konsültasyonları sonucunda 362 tanı konulmuştur. Tanı konan hastalıklar tablo 2’ de gösterilmiştir. Tanıların doğrulanması amacıyla 127 nativ, 76 Wood, 24 kültür, 17 patch, 12 paterji, 12 biyopsi ve 6 prick testi uygulanmıştır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Tanı konulan deri hastalıkları

  Konsültasyonlar sonucunda 146 hastaya (%43.45) sistemik tedavi, 296 hastaya (%88.09) tek başına veya sistemik tedaviye ek olarak topikal tedavi başlanmıştır. 336 hastanın 30’una (%8.92) ise herhangi bir tedavi başlanmamıştır. Konsültasyon sonucunda hastalara başlanan tedaviler tablo 3’de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Tanı konulan hastalara başlanılan tedaviler

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirildiği çalışmalarda konsültasyon isteyen klinikler ilk üç sırada iç hastalıkları, acil servis ve çocuk hastalıkları kliniği olarak bildirilmiştir 3-8. Palalı ve ark. 1267, Yerebakan ve ark. 100, Adışen ve ark. 269 olguyu değerlendirdikleri çalışmalarında en sık konsültasyonun iç hastalıkları servisinden olduğunu bildirmişlerdir 3-5. Çalışmamızda en sık konsültasyon iç hastalıkları 118 (%35.11), acil servis 37 (%11.01), göğüs hastalıkları 33 (%9.81) ve çocuk hastalıkları 25 (%7.44) kliniklerinden istenmiştir. İç hastalıkları klinikleri içerisinde en sık konsültasyon isteği romatoloji 40 (%11.90) ile endokrinoloji 34 (%10.11) kliniklerinden yapılmıştır.

  Literatür incelendiğinde dermatoloji konsültasyonlarının %4-%12’sinde biyopsi yapılmıştır 1,3-5. Bizim çalışmamızda biyopsiye %3.57 oranında gerek duyulmuştur. Bu durum konsültasyon hastalarımızın büyük bir kısmının enfeksiyon ve ekzema grubu hastalıkları içermesine bağlanmıştır. Aynı nedenle diğer çalışmalardan farklı olarak daha yüksek oranda nativ (%37.79) ve Wood incelemesi (%22.61) yapılmıştır.

  Çalışmamızda dermatoloji konsültasyonu sonucunda tanı konulan ilk beş hastalık; deri enfeksiyonları (%43.73), ekzemalar (%10.41), pruritus (%9.22), ürtiker (%5.95) ve ilaç reaksiyonları (%5.65) olarak tespit edildi. Sonuçlar Falanga ve ark. ile Adışen ve ark. nın yapmış oldukları çalışmalarla benzerlik göstermekteydi 3,6. Çalışmamızda enfeksiyon hastalıkları içinde ilk sırayı mantar hastalıkları (%30.35) almaktaydı. Adışen ve ark.’nın çalışmasında mantar hastalıklarının oranı %18.2, Falanga ve ark. %3.2 olarak bildirmişlerdir 3,6. Bizim çalışmamızda mantar hastalıklarının yüksek oranda gözlenmesi endokrin kliniğinde yatmakta olan hastalarda büyük oranda tinea pedis ve onikomikoz varlığına bağlanmıştır.

  Adışen ve ark. nın yapmış olduğu bir çalışmada 269 hastadan istenen dermatoloji konsültasyonları değerlendirilmiş ve sonuçta hastaların %89.59’ una sistemik ve/veya topikal bir tedavi başlanılmıştır. Bu çalışmada 44 hastaya (%16.35) topikal antifungal, 31 hastaya (%11.52) topikal steroid ve 31 hastaya (%11.52) sistemik antihistaminik tedavisi eklenmiştir 3. Bizim çalışmamızda ise 306 hastaya (%91.07) sistemik ve/veya topikal bir tedavi başlanıldı. 71 hastaya (%21.13) topikal steroid, 68 hastaya (%20.23) nemlendirici ajanlar, 64 hastaya (%19.04) sistemik antihistaminik ve 47 hastaya (%13.98) topikal antifungal tedavi eklenen çalışmamız önceki çalışmayla benzerlik göstermekteydi.

  Sonuç olarak dermatoloji dışındaki kliniklerde sık karşılaşılan deri hastalıkları saptanmalı ve bu hastalıklara yönelik eğitim programları planlanmalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Gupta S, Sandhu K, Kumar B. Evaluation of emergency dermatological consultations in a tertiary care centre in North India. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003 May;17(3):303-5.

  2) Kirsner RS, Federman DG. Lack of correlation between internists\' ability in dermatology and their patterns of treating patients with skin disease. Arch Dermatol 1996; 132: 1043-1046.

  3) Adışen E, Ünal S, Gürer MA. Dermatoloji Konsültasyonları. Türkderm 2006; 40:126-129.

  4) Palalı Z, Özcan M, Beşer S. Dermatoloji kliniğinden istenen kosültasyonlar üzerine. XI. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Samsun 1986; 357-359.

  5) Yerebakan Ö, Altunay İ, Köslü A. Dermatoloji kliniğinden istenen kosültasyonların Değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1995; 29: 47-50.

  6) Falanga V, Schachner LA, Rae V, Ceballos PI, Gonzalez A, Liang G, Banks R. Dermatologic consultations in the hospital setting. Arch Dermatol 1994; 130: 1022-1025.

  7) Feldman SR, Fleischer AB, McConnell RC. Most common dermatologic problems identified by internists, 1990-1994. Arch Intern Med 1998; 158: 726-30.

  8) Nahass GT, Meyer AJ, Campbell SF, Heaney RM. Prevalence of cutaneous findings in hospitalized medical patients. J Am Acad Dermatol 1995; 33: 207-211.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]