[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 190-196
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hipertansif Hastalarda Kinapril ve Nebivolol’ün QT Dispersiyonu Üzerine Etkileri
Hasan KORKMAZ1, Orhan ÖNALAN2, Mehmet AKBULUT1, Ilgın KARACA1, Yılmaz ÖZBAY1, Kenan ERDEM1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı, TOKAT

Giriş: QT interval dispersiyonunun (QTD) ventrikül repolarizasyon inhomojenitesinin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada hipertansif hastalarda kısa süreli nebivolol ve kinapril tedavisinin QTD üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: İlaç kullanmayan veya yeni tanı almış hipertansif hastalara sırasıyla kinapril veya nebivolol tedavisi başlandı. QT intervali yüzeyel EKG’de Q dalgasının başından T dalgasının sonuna kadar olan mesafe olarak ölçüldü ve değerler (QTC) Bazett formülü ile kalp hızına göre düzeltildi. Maximum ve minimum QT intervalleri arasındaki fark QTD olarak tanımlandı.

Bulgular: Gruplar (Kinapril, n= 27, Nebivolol, n=27) demografik, ekokardiyografik, biyokimyasal ve klinik değişkenler bakımından benzerdi. Dört haftalık bir tedavi sonunda SKB (her iki grupta da p<0.0001), DKB (her iki grupta da p<0.0001), QTD (sırasıyla p=0.014 ve p=0.0003) ve QTDC (sırasıyla p=0.011 ve p=0.0001) değerlerinde belirgin bir azalma gözlendi. Nebivolol grubunda DKB düşüşü kinapril grubuna göre daha belirgin (- 13±9 vs -8 ±5, p=0.037) olmakla birlikte diğer parametrelerde meydana gelen değişim her iki tedavi kolunda benzer olarak bulundu. Kan basıncı ve kalp hızı değişimi kontrol edildiğinde yine aralarında belirgin bir fark olmaksızın her iki grupta da QT interval parametrelerindeki anlamlı düşüşün devam ettiği görüldü. Ancak kalp hızındaki değişimin QTD (F=5.25, p=0.026) ve QTDC (F=12.17, p=0.001) değerlerindeki değişime anlamlı bir etkide bulunduğu gözlendi. Ayrıca kalp hızı değişimi QTD (r=0.307, p=0.24) ve QTDC (r=0.441, p=0.001) değişimi ile anlamlı pozitif bir korelasyon içindeydi.

Sonuç: Kinapril ve nebivolol ile yapılan antihipertansif tedavi ventrikül repolarizasyon segmentinin stabilitesini artırmaktadır. Bu etki kısmen de olsa sempatik sinir sistemi aracılıklı olabilir ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]