[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 190-196
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hipertansif Hastalarda Kinapril ve Nebivolol’ün QT Dispersiyonu Üzerine Etkileri
Hasan KORKMAZ1, Orhan ÖNALAN2, Mehmet AKBULUT1, Ilgın KARACA1, Yılmaz ÖZBAY1, Kenan ERDEM1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı, TOKAT
Anahtar Kelimeler: Kinapril, Nebivolol, QT dispersiyonu, Quinapril, Nebivolol, QT dispersion
Özet
Giriş: QT interval dispersiyonunun (QTD) ventrikül repolarizasyon inhomojenitesinin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada hipertansif hastalarda kısa süreli nebivolol ve kinapril tedavisinin QTD üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: İlaç kullanmayan veya yeni tanı almış hipertansif hastalara sırasıyla kinapril veya nebivolol tedavisi başlandı. QT intervali yüzeyel EKG’de Q dalgasının başından T dalgasının sonuna kadar olan mesafe olarak ölçüldü ve değerler (QTC) Bazett formülü ile kalp hızına göre düzeltildi. Maximum ve minimum QT intervalleri arasındaki fark QTD olarak tanımlandı.

Bulgular: Gruplar (Kinapril, n= 27, Nebivolol, n=27) demografik, ekokardiyografik, biyokimyasal ve klinik değişkenler bakımından benzerdi. Dört haftalık bir tedavi sonunda SKB (her iki grupta da p<0.0001), DKB (her iki grupta da p<0.0001), QTD (sırasıyla p=0.014 ve p=0.0003) ve QTDC (sırasıyla p=0.011 ve p=0.0001) değerlerinde belirgin bir azalma gözlendi. Nebivolol grubunda DKB düşüşü kinapril grubuna göre daha belirgin (- 13±9 vs -8 ±5, p=0.037) olmakla birlikte diğer parametrelerde meydana gelen değişim her iki tedavi kolunda benzer olarak bulundu. Kan basıncı ve kalp hızı değişimi kontrol edildiğinde yine aralarında belirgin bir fark olmaksızın her iki grupta da QT interval parametrelerindeki anlamlı düşüşün devam ettiği görüldü. Ancak kalp hızındaki değişimin QTD (F=5.25, p=0.026) ve QTDC (F=12.17, p=0.001) değerlerindeki değişime anlamlı bir etkide bulunduğu gözlendi. Ayrıca kalp hızı değişimi QTD (r=0.307, p=0.24) ve QTDC (r=0.441, p=0.001) değişimi ile anlamlı pozitif bir korelasyon içindeydi.

Sonuç: Kinapril ve nebivolol ile yapılan antihipertansif tedavi ventrikül repolarizasyon segmentinin stabilitesini artırmaktadır. Bu etki kısmen de olsa sempatik sinir sistemi aracılıklı olabilir ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Arteriyel hipertansiyon kardiyovasküler morbidite ve mortalite için en önemli risk faktörlerinden birisidir. Hipertansif hastalarda normal populasyona göre artmış kardiyak aritmi sıklığı morbidite ve mortalite nedenlerinden birisi olarak son yıllarda giderek artan bir önem kazanmaktadır. Ventrikül repolarizasyonunda meydana gelen bölgesel farklılıkların bir göstergesi olarak ileri sürülen QT dispersiyonu (QTD) ventriküler aritmiler ve ani ölüm riski ile ilişkili bulunmuştur 1-5.

  Antihipertansif ilaçlarla QT dispersiyonu ve aritmi sıklığınının azalabileceği bildirilmiştir 6-15. Nebivolol kardiyoselektif bir beta bloker olup aynı zamanda nitrik oksit yoluyla doğrudan vazodilatatör etki gösterir. Nebivolol deneysel çalışmalarda ventrikül fibrilasyon eşiğini arttırmış 16, hipertansif hastalarda sol ventrikül kitlesinde (SVK) belirgin bir değişiklik yapmadan QTD’yi azaltmıştır 11. Ancak nebivololün QTD üzerine etkisini değerlendiren ilaç kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada hipertansif hastalarda nebivolol ve bir anjiyotensin converting enzim (ACE) inhibitörü olan kinaprilin QTD üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Hastalar
  Çalışmaya hipertansiyon tanısı olan veya yeni hipertansiyon tanısı konmuş hastalar dahil edildi. Ardışık 3 gün boyunca ve her defasında en az iki kez sabah saatlerinde yapılan ölçümlerinde kan basıncı sürekli 140/90 mmHg ve üzeri olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Kan basıncı ölçümleri, hastalar arkalıklı rahat bir sandalyede, ayakları yere basar, oturma pozisyonunda, uygun boyutta (ön kolun en az 80’ini saracak şekilde) bir manson kullanılarak, ERKA marka civalı kan basıncı ölçüm aleti kullanılarak yapıldı. Kan basıncı ölçüm öncesi hastalar en az 10 dakika dinlendirildi, ölçüm öncesi en az 30 dk sigara, çay ve kahve tüketiminin olmaması sağlandı. Daha önceden ilaç kullanan hastalar, antihipertansif ilaçları en az 5 gün kesildikten sonra çalışmaya alındı. Malign hipertansiyon veya sekonder hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, ciddi kapak hastalığı, böbrek fonksiyon bozukluğu, onkolojik veya romatizmal hastalıklar veya ek farmakolojik ilaç kullanım gereksinimi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

  Hasta alımı 01/12/2005-31/05/2006 tarihleri arasında olmak üzere 6 ayda tamamlandı. Tüm hastalara çalışma hakkında bilgi verilip yazılı onayları alındı. Hastalara vücut ağırlığının azaltılması, tuz tüketiminin azaltılması, fiziksel egzersiz ve lifli gıdalardan (sebze ve meyveler) zengin ancak doymuş yağlardan ve total lipit açısından fakir diyetle beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri anlatıldı ve bu konuları içeren bir broşür verildi. Tüm hastaların lipid profili, böbrek fonksiyon testleri çalışıldı, boy ve kiloları ölçüldü. Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesiyle hesaplandı. Vücut kitle indeksi ≥ 30 kg/m2 olanlar şişman olarak kabul edildi. Çalışmaya alınan hastalar sırasıyla iki tedavi grubuna dahil edildi. Bir gruba 20 mgr/gün kinapril, diğer gruba ise 5 mgr/gün nebivolol tedavisi başlandı. Antihipertansif tedavi başlandıktan 4 hafta sonra hastalar konrole çağrılarak tüm ölçümler tekrarlandı.

  Elektrokardiyografi (EKG)
  Çalışmaya dahil edilen hastalardan istirahat halinde standart 12 derivasyonlu EKG’ler alındı (25mm/sn, 10mm/mV). QT intervali Q dalgasının başından T dalgasının sonuna (T-P hattına ulaştığı nokta) kadar olan mesafe olarak ölçüldü. T dalgasının sonunun tanımlanamadığı derivasyonlarda ölçüm yapılmadı. Kalp hızına göre düzeltilmiş QT (QTC) Bazett formülü [QT(ms)/ RR(sn)1/2 ile hesaplandı. 17. QT interval dispersiyonu 12 derivasyondan herhangi birindeki maximum ve minimum QT intervalleri arasındaki fark olarak alındı. Düzeltilmiş QT dispersiyonu (QTDC) ölçümü için en az yedi derivasyon ve bunların üçünün de prekordiyal derivasyonlar olması koşul olarak alındı.

  Ekokardiyografi
  Hastaların tümüne aynı kardiyolog tarafından Acuson Sequa 512 marka, 3.2 mHz yetişkin probe ile sol yan supin pozisyonunda transtorasik olarak yapıldı. Parasternal uzun aks, kısa aks, apikal dört boşluk ve iki boşluk görüntüleri alınarak sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları değerlendirildi. Tüm hastalarda arka duvar kalınlığı (ADK), interventriküler septum kalınlığı (IVSK), sol ventrikül sistol sonu çapı (SVSSÇ) ve sol ventrikül diyastol sonu çapı (SVDSÇ) ölçüldü. Sol ventrikül kas kitlesi Devereux formülü 18: SVK = 0.8 (1.04 (IVSK + SVDSÇ + ADK)3 – (SVDSÇ)3) +0,6 ile hesaplandı. Sol ventrikül kitlesinin VYA’na bölünmesi ile SVK indeksi hesaplandı. Avrupa Kalp Cemiyetinin önerdiği şekilde SVK indeksi erkelerde >125g/m2, kadınlarda >110g/m2 sol ventrikül hipertrofisi olarak kabul edildi 19.

  İstatistiksel değerlendirme
  Sürekli değişkenler ortalama±standart sapma (SD), nitel değişkenler yüzde veya oran olarak ifade edildi. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu “Shapiro-Wilk” testi ile değerlendirildi. Sürekli değişkenler normal dağılıma uygunluklarına göre iki grup arasında “Student’s t” veya “Mann- Whitney U” testi ile karşılaştırıldı. Nitel değişkenler için kikare (chi-square) testi veya çapraz tablolarda beklenen değerlerin 5’ ten küçük olduğu durumlarda Fisher’ in kesin kikare testi (Fisher’s Exact Test) uygulandı. Değişkenler arasındaki ilişki, iki yönlü korelasyon testi (pearson) ile araştırıldı. Gruplar arasında tedavi öncesi ve sonrası değerlerde meydana gelen değişim “Repeated Measures Analysis of Variance (ANOVA)” testi ile karşılaştırıldı. QT interval dispersiyonunda meydana gelen değişimin diğer paremetrelerde meydana gelen değişimden bağımsız olup olmadığını test etmek için bazı ANOVA modellerine kan basıncı ve kalp hızında meydana gelen değişim kovariete olarak eklendi. Tüm istatistiksel analizler için “SPSS for Windows Version 12” paket programı kullanıldı. Hesaplanan p değeri < 0.05 ise fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Her grupta 31 kişi olmak üzere çalışmaya toplam 62 ardışık hasta alındı. İlacını düzenli kullanmayan 3 hasta (1 kinapril, 2 nebivolol grubunda) ve 4.hafta kontrolüne gelmeyen 5 hasta (3 kınapril, 2 nebivolol grubunda) çalışma dışı bırakıldı. Her grupta 27 hasta olmak üzere geriye kalan 54 hastada analizler yapıldı. Çalışma gruplarının temel özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Kinapiril ve nebivolol grupları yaş (53±9 vs 52±9, p=0.815), cinsiyet dağılımı (%48 vs %44 erkek, p=0.785), SVK indeksi (106±23 vs 100±14, p=0.251) ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (%64±6 vs %66±5, p=0.339) bakımından birbirine benzerdi. Aterosklerotik risk faktörlerinin prevalansı ve diğer ekokardiyografik, demografik ve biyokimyasal ölçümler, bakımında da gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (Tablo 1). Tedavi öncesinde QTDC, SVK indeksi (r=0.326, p=0.016), sistolik kan basıncı (SKB)(r=0.278, p=0.042) ve diyastolik kan basıncı (DKB) (r=0.303, p=0.026) ile pozitif yönde anlamlı bir korelasyon içindeydi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Grupların temel özellikleri.

  Dört haftalık bir takip sonunda hem kinapril hem de nebivolol alan hastalarda SKB (her iki grupta da p<0.0001), DKB (her iki grupta da p<0.0001), QTCmax (sırasıyla p=0.022 ve p=0.001), QTD (sırasıyla p=0.014 ve p=0.0003) ve QTDC (sırasıyla p=0.011 ve p=0.0001) değerlerinde belirgin bir azalma gözlendi (Tablo 2, Şekil 1, 2). Her iki grupta da kalp hızı azalmasına rağmen sadece nebivolol alan hastalarda bazal değerlere göre anlamlı düzeyde bir kalp hızı azalması sağlandı (p<0.001). Ancak kalp hızındaki azalma bakımından iki grup arasındaki fark, istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmadı (-3 ±14 vs -7±9, p=0.307) (Tablo 3). Diyastolik kan basıncı dışında diğer parametrelerde meydana gelen değişim bakımından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (Tablo 3, Şekil 1, 2). Nebivolol grubunda kinapril grubuna göre daha belirgin bir DKB düşüşü sağlandı (-13±9 vs -8±5, p=0.037) (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Tedavi ile gruplarda kan basıncı, kalp hızı ve elektrokardiyografik parametrelerde meydana gelen değişim.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Gruplarda kan basıncı, kalp hızı ve QT interval parametrelerinde meydana gelen değişim


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Kalp hızı ve kan basıncı değişimi kontrol edildikten sonra QT interval parametrelerinde 0– 4 hafta arasında meydana gelen değişim ve grup etkisi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Gruplarda sistolik, diyastolik kan basıncı ve kalp hızında meydana gelen değişim.
  Nebivolol grubunda DKB düşüşü Kinapril grubundan belirgin olarak daha fazlaydı (p=0.037). Sistolik kan basıncı ve kalp hızında meydana gelen değişim her iki grupta benzerdi (p>0.005).
  SKB, sistolik kan basıncı; DKB, diastolik kan basıncı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Gruplarda QT intervali ve QT dispersiyonunda meydana gelen değişim
  Nebivolol ve Kinapril aralarında belirgin bir fark olmaksızın QTCmax, QTD ve QTDC’ yi anlamlı olarak düşürdü. Max, maksimum; Min, minimum; QTD, QT interval dispersiyonu;
  C, ilgili intervalin kalp hızına göre düzeltildiğini göstermektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bilebildiğimiz kadarıyla bu çalışma hipertansif hastalarda nebivololün QT dispersiyonu üzerine etkilerini araştıran ilk ilaç kontrollü çalışmadır. Sunulan çalışma aynı zamanda kinapril tedavisinin QT dispersiyonu üzerine etkilerini araştıran ilk çalışmadır. Dört haftalık bir tedavi sonunda SKB, DKB, QTCmax, QTD ve QTDC’de belirgin bir azalma sağlandı. Nebivolol grubunda DKB düşüşü kinapril grubuna göre daha belirgin olmakla birlikte diğer parametrelerde meydana gelen değişim her iki tedavi kolunda benzer olarak bulundu. Kan basıncı ve kalp hızı değişimi kontrol edildiğinde QTD, QTDC, QTmax ve QTCmax değerlerindeki anlamlı düşüşün devam ettiği ve yine her iki ilaç grubunun bu değişime olan etkisinin benzer olduğu görüldü.

  Koroner arter hastalığının eşlik etmediği hipertansiyon olgularında ani kardiyak ölümün en önemli nedeninin ventriküler aritmiler olduğu düşünülmektedir 20,21. Hipertansif hastalarda QTD artısı ani ölümle ilişkili bulunmuş 22 ve değişik antihipertansif ilaçların QTD ve aritmi sıklığını azalttığı gösterilmiştir 7-15. Bu veriler hipertansiyonu olan bireylerde QTD artışının kötü prognoza işaret ettiğini düşündürmektedir. Kan basıncı düşürücü tedavilerin ek olarak QTD yi azaltması klinik olarak anlamlı olabilir.

  Renin anjiyotensin sisteminin (RAS) aktivitesini azaltan ilaçların hipertansiyon olgularında QTD’yi azalttıkları bilinmektedir 12,14,23. Benzer bir şekilde bu çalışmada da bir ACE inhibitörü olan kinapril ile tedavi edilen hipertansiflerde QTD belirgin bir düşüş gösterdi. Renin anjiyotensin sistemi blokajı yapan ilaçların QTD’yi azaltıcı etkilerinin önemli nedenlerinden biri bu ilaçların SVK’yı azaltmalarıdır.

  Anjiyotensin II’nin kardiyak fibrozis ve miyositer hipertrofi sürecinde önemli bir rolü vardır.. Hipertrofik miyositlerde aksiyon potansiyeli süresi uzamaktadır. Bu durum after depolarizasyonları ve repolarizasyon dispersiyonunu arttırarak aritmilere neden olabilir. Lokal olarak verilen Ang II kalp dokusunda aksiyon potansiyeli dispersiyonunu arttırmıştır 24. Hem miyokard hem de kardiyak ileti sisteminde önemli miktarda Ang II reseptörleri bulunmaktadır. Deneysel çalışmalarda Ang II’nin kardiyak ileti sistemi üzerinde aritmojenik etkilerinin olduğu gösterilmiştir 24,25. Ayrıca hipertrofik miyokardın önemli bir özelliği olan patolojik fibrosis repolarizasyon homojenitesini bozarak aritmileri tetikleyebilir. Sempatik sinir sistemi aktivitesinin azalması RAS blokajı yapan ilaçların önemli bir etkisidir. Anjiyotensin II adrenal bezlerden katekolamin salınımını arttırabilir, periferik ve kardiyak sempatik sinir sistemini uyarabilir ve merkezi yollarla sempatik aktiviteyi arttırabilir 26. Anjiyotensin II’nin bu etkilerinin önlenmesi sempatik akiviteyi azaltarak repolarizasyon homojenitesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle hipertansiyon vakalarında ACE inhibitörleri ile sağlanan QTD azalmasının olası nedenlerinden biri de bu ilaçların yaptığı sempatik sinir sistemi inhibisyonu olabilir 6,12.

  Beta blokerlerin özellikle sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan hastalarda QTD’yi azalttıkları gösterilmiştir 27,28. Bu çalışmalarda beta blokörlerin QTD’yi azaltıcı etkileri kan basıncında elde edilen azalmadan bağımsız olarak bulunmuştur. Literatürde nebivolol tedavisinin QTD üzerine etkisini değerlendiren bir çalışma bulunmaktadır 11. Bu çalışmada sol ventrikül hipertrofisi (SVH) olan 25 hipertansif hastada nebivololün QTD’yi belirgin olarak azalttığı görülmüştür. İlginç olarak QTD azalması SVK’da belirgin bir azalma olmadan gerçekleşmiştir. Bu bulgular nebivololün repolarizasyon heterojenetisini azaltıcı etkisinin kısmen de olsa SVK ile ilişkili olmadığını düşündürmektedir. Bizim çalışmamızda hastaların çoğunda SVH olmamasına rağmen nebivolol ile QTD’de belirgin bir azalmanın olması bu hipotezi desteklemektedir. Ayrıca hem sunulan çalışmada hem de yukarıda bahsedilen çalışmada nebivolün QTD üzerine olan etkisi antihipertansif etkinliğinden bağımsız olarak bulunmuştur.

  Literatürde beta blokörler ile RAS blokajı yapan ilaçların hipertansif hastalarda QTD üzerine etkilerini karşılaştıran bir çalışma bulunmaktadır 29. Bu çalışmada SVH’sı olan hipertansif hastalarda irbesartan ve atenololün QT interval parametreleri üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. İrbesartan grubunda QTD ve QTDC de belirgin bir azalma olmakla birlikte atenolol grubunda bu parametrelerde anlamlı bir düşüş gözlenmemiştir. Her iki çalışma grubu arasındaki metodolojik farklılıkların yanında sunulan çalışmada kullanılan nebivolol bazı özellikleri ile diğer beta blokörlerden ayrılmaktadır. Nebivolol kardiyoselektif bir beta blokör olmasının yanında aynı zamanda NO salınımını arttırarak vazodilatatör etkide bulunur 30. Ayrıca nebivolol sol ventrikül sistolik performasını ve koroner kan akımını arttırabilir 31,32. Hipertansif hastalarda miyokardiyal iskemi bilinen bir durumdur. İskeminin QTD ile ilişkili olduğu düşünülürse antiiskemik etkisi olan ilaçlarında QTD yi azaltmaları beklenir. Bu nedenle nebivololün antiiskemik etkisi de QTD azalmasına katkıda bulunmuş olabilir. Ayrıca nebivololün antioksidan etkisi de kardiyak ileti ve repolarizasyon üzerine olumlu etkilerde bulunabilir 33-35.

  Bu çalışmaya büyük bir oranda yeni tanı almış hipertansifler dahil edildiği için hastaların çoğunda SVK normal sınırlarda idi. Ayrıca bu çalışma da tedavi süresinin sadece 4 hafta olması yine elde edilen etkinliği SVK ile ilişkili olmadığını destekler. Çünkü antihipertansif ilaçlarla SVK’da anlamlı bir regresyonun olması için daha uzun sürelere gerksinim vardır. Kinapril hem de nebivololün QT interval parametreleri üzerine olan etkilerinin kan basıncı değişiminden bağımsız olması önemlidir. Çünkü afterload artışı miyokardiyal gerilimi arttırıp, elektriksel eşiği düşürerek spontan depolarizasyon riskini arttırabilir. Bu nedenle kan basıncını düşüren herhangi bir antihipertansif ilaç mekanoelektiksel feedback yoluyla kısmen de olsa repolarizasyon segmentini etkileyebilir. Ancak sunulan çalışmada QTD de elde edilen azalmanın afterload düşüşünden bağımsız olması muhtemel başka mekanizmaların bu azalmada rol aldığını düşündürmektedir. QT interval parametrelerinde elde edilen değişimin sadece kalp hızı değişimi ile ilişkili olması tedavi ile sempatik sinir sistemi aktivasyonunun azaltılmasının önemine işaret etmektedir. Bu etki önemlidir, çünkü sempatik aktivite ile QTD arasında bir ilişki olabilir 36. Örneğin AMİ sonrası VF atağı geçiren hastalarda kalp hızı değişkenliğinin azalması sempatik hiperaktivite ile ilişkili olabilir 37. İskemik kalp hastalığı olan bireylerde beta blokörler ile egzersize bağlı QTD nin azalması bu durumu desteklemektedir 38. Aynı şekilde sempatik hiperaktivite MI sonrası veya iskemiye bağlı QTD artışının da muhtemel nedenleri arasındadır. Sempatik sinir sistemi aktivasyonu afterdepolarizasyonlara neden olarak repolarizasyon heterojenitesini arttırabilir 39,40. Bu veriler sempatik tonüsün repolarizasyon dispersiyonu üzerinde önemli etkilerinin olabileceğini ve hem kinapril hem de nebivololün sempatik sinir sistemi ile etkileşerek QTD yi azalttığını desteklemektedir.

  Hipertansif bireylerde kinapril ve nebivolol ile yapılan tedavi kan basıncı ve kalp hızı değişiminden bağımsız olarak QTD ve QTDC’yi azaltmaktadır. Kalp hızı değişiminin QT interval parametrelerinde meydana gelen değişime anlamlı bir etkide bulunması sempatik sinir sistemi aktivitesinin repolarizasyon heterojenitesine önemli bir etkide bulunduğunu düşündürmektedir. Kinapril ve nebivolol ile yapılan antihipertansif tedavi kısa sürede repolarizasyon heterojenitesini azaltarak ventriküler aritmi ve ani ölüm riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Glancy JM, Garratt CJ, Woods KL, de Bono DP. QT dispersion and mortality after myocardial infarction. Lancet 1995;345:945-8.

  2) Barr CS, Naas A, Freeman M, Lang CC, Struthers AD. QT dispersion and sudden unexpected death in chronic heart failure. Lancet 1994; 343: 327-9.

  3) Batur MK, Acil T, Onalan O, et al. Is ventricular repolarization heterogeneity a cause of serious ventricular tachyarrhythmias in aortic valve stenosis? Clin Cardiol 2000; 23: 449-52.

  4) Clarkson PB, Naas AA, McMahon A, MacLeod C, Struthers AD, MacDonald TM. QT dispersion in essential hypertension. Qjm 1995;88:327-32.

  5) Buja G, Miorelli M, Turrini P, Melacini P, Nava A. Comparison of QT dispersion in hypertrophic cardiomyopathy between patients with and without ventricular arrhythmias and sudden death. Am J Cardiol 1993;72:973-6.

  6) Mayet J, Shahi M, McGrath K, et al. Left ventricular hypertrophy and QT dispersion in hypertension. Hypertension 1996;28:791-6.

  7) Oikarinen L, Nieminen MS, Toivonen L, et al. Relation of QT interval and QT dispersion to regression of echocardiographic and electrocardiographic left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: the Losartan Intervention For Endpoint Reduction (LIFE) study. Am Heart J 2003;145:919-25.

  8) van Zwieten PA. The influence of antihypertensive drug treatment on the prevention and regression of left ventricular hypertrophy. Cardiovasc Res 2000;45:82-91.

  9) Brilla CG. Regression of myocardial fibrosis in hypertensive heart disease: diverse effects of various antihypertensive drugs. Cardiovasc Res 2000;46:324-31.

  10) Batur MK, Onalan O, Yildirir A, et al. Effects of blood pressure control on ventricular arrhythmias and related non-invasive electrocardiologic parameters in hypertensive patients. New Trends in Electrocardiology. 40128 Bologna: MONDUZZI EDITORE, 2000:167-177.

  11) Galetta F, Franzoni F, Magagna A, et al. Effect of nebivolol on QT dispersion in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Biomed Pharmacother 2005;59:15-9.

  12) Gonzalez-Juanatey JR, Garcia-Acuna JM, Pose A, et al. Reduction of QT and QTc dispersion during long-term treatment of systemic hypertension with enalapril. Am J Cardiol 1998;81:170-4.

  13) Karpanou EA, Vyssoulis GP, Psichogios A, et al. Regression of left ventricular hypertrophy results in improvement of QT dispersion in patients with hypertension. Am Heart J 1998;136:765-8.

  14) Lim PO, Nys M, Naas AA, Struthers AD, Osbakken M, MacDonald TM. Irbesartan reduces QT dispersion in hypertensive individuals. Hypertension 1999;33:713-718.

  15) Oikarinen L, Viitasalo M, Toivonen L, Nieminen MS. Comparative effects of atenolol-based and amlodipine-based antihypertensive therapy on QT dispersion in hypertensive subjects. J Hum Hypertens 2001;15 Suppl 1:S43-5.

  16) Lu HR, Remeysen P, De Clerck F. Antiarrhythmic effects of nebivolol in experimental models in vivo. J Cardiovasc Pharmacol 1994;24:986-93.

  17) Bazett HC. An analysis of the time-relations of electrocardiograms. Heart 1920;7:353-370.

  18) Devereux RB, Alonso DR, Lutas EM, et al. Echocardiographic assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findings. Am J Cardiol 1986;57:450-458.

  19) 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003; 21: 1011-1053.

  20) Messerli FH. Hypertension and sudden cardiac death. Am J Hypertens 1999; 12: 181S-188S.

  21) Messerli FH, Grodzicki T. Hypertension, left ventricular hypertrophy, ventricular arrhythmias and sudden death. Eur Heart J 1992;13 Suppl D:66-69.

  22) Galinier M, Balanescu S, Fourcade J, et al. Prognostic value of ventricular arrhythmias in systemic hypertension. J Hypertens 1997;15:1779-1783.

  23) Brooksby P, Robinson PJ, Segal R, Klinger G, Pitt B, Cowley AJ. Effects of losartan and captopril on QT dispersion in elderly patients with heart failure. ELITE study group. Lancet 1999;354:395-396.

  24) De Mello WC. Cardiac arrhythmias: the possible role of the renin-angiotensin system. J Mol Med 2001;79:103-8.

  25) Gavras I, Gavras H. The antiarrhythmic potential of angiotensin II antagonism: experience with losartan. Am J Hypertens 2000;13:512-7.

  26) van den Meiracker AH, Boomsma F. The angiotensin Iısympathetic nervous system connection. J Hypertens 2003;21:1453-4.

  27) Bonnar CE, Davie AP, Caruana L, et al. QT dispersion in patients with chronic heart failure: beta blockers are associated with a reduction in QT dispersion. Heart 1999;81:297-302.

  28) Yildirir A, Sade E, Tokgozoglu L, Oto A. The effects of chronic carvedilol therapy on QT dispersion in patients with congestive heart failure. Eur J Heart Fail 2001;3:717-21.

  29) Malmqvist K, Kahan T, Edner M, Bergfeldt L. Comparison of actions of irbesartan versus atenolol on cardiac repolarization in hypertensive left ventricular hypertrophy: results from the Swedish Irbesartan Left Ventricular Hypertrophy Investigation Versus Atenolol (SILVHIA). Am J Cardiol 2002;90:1107-12.

  30) Sule SS, Frishman W. Nebivolol: new therapy update. Cardiol Rev 2006;14:259-64.

  31) Wisenbaugh T, Katz I, Davis J, et al. Long-term (3-month) effects of a new beta-blocker (nebivolol) on cardiac performance in dilated cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 1993;21:1094-100.

  32) Erdogan D, Gullu H, Caliskan M, et al. Nebivolol Improves Coronary Flow Reserve in Patients with Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Heart 2006.

  33) Oelze M, Daiber A, Brandes RP, et al. Nebivolol inhibits superoxide formation by NADPH oxidase and endothelial dysfunction in angiotensin II-treated rats. Hypertension 2006;48:677-684.

  34) Franz MR, Bargheer K, Costard-Jackle A, Miller DC, Lichtlen PR. Human ventricular repolarization and T wave genesis. Prog Cardiovasc Dis 1991;33:369-384.

  35) Janssen PM, Zeitz O, Hasenfuss G. Transient and sustained impacts of hydroxyl radicals on sarcoplasmic reticulum function: protective effects of nebivolol. Eur J Pharmacol 1999;366:223- 232.

  36) Bonnar CE, MacFadyen RJ, Pringle SD, Struthers AD. Qtdispersion is related to sympathetic tone after acute myocardial infarction and in chronic heart failure. Journal of the American College of Cardiology 1998;31:132A-132A.

  37) Perkiomaki JS, Huikuri HV, Koistinen JM, Makikallio T, Castellanos A, Myerburg RJ. Heart rate variability and dispersion of QT interval in patients with vulnerability to ventricular tachycardia and ventricular fibrillation after previous myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1997;30:1331-1338.

  38) Roukema G, Singh JP, Meijs M, Carvalho C, Hart G. Effect of exercise-induced ischemia on QT interval dispersion. Am Heart J 1998;135:88-92.

  39) Pagani M, Lucini D. Autonomic dysregulation in essential hypertension: insight from heart rate and arterial pressure variability. Auton Neurosci 2001;90:76-82.

  40) Abildskov JA. Adrenergic effects of the QT interval of the electrocardiogram. Am Heart J 1976;92:210-216.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]