[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 197-200
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Plevranın Soliter Fibröz Tümörleri
Alpay ÖRKİ, Hatice ERYİĞİT, Oral AKIN, Suat PATLAKOĞLU, Altuğ KOŞAR, Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU, Bülent ARMAN
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İSTANBUL

Giriş: Bu çalışmanın amacı plevranın soliter fibröz tümörlerinin klinik davranışını değerlendirerek nadir görülen bu tümörlerin, optimal cerrahi yöntemini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: 1997 ve 2004 yılları arasında, kliniğimizde soliter fibröz tümör rezeksiyonu yapılan 6 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Opere edilen altı hastanın yaş ortalaması 42.3 idi. Hiçbir hastada asbest temas öyküsü yoktu. Beş olgu semptomatikti. Tüm olgulara torakotomi yapıldı. Beş hastada tümör viseral plevradan, birinde ise parietal plevradan kaynaklanmaktaydı. Olgularımızda tümör total olarak eksize edildi. Ortalama tümör çapı 14 cm (6-24) idi. Patoloji sonuçları altı olguda da plevranın benign soliter fibröz tümörü olarak raporlandı. Olguların hepsinde komplet rezeksiyon yapıldı. Postoperatif mortalite ve major komplikasyon saptanmadı. Ortalama 53.5 aylık takipte rekürrens gözlenmedi.

Sonuç: Plevranın soliter fibröz tümörleri nadir görülen neoplazmalardır ve büyük boyutlara ulaşabilir. Komplet cerrahi rezeksiyon, bu tümörlerin optimal tedavisidir ve büyük kitlelerde malignite akılda tutulmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]