[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 201-205
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sürekli Spinal ve Epidural Anestezi Yöntemlerinin Anestezik ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması
Koray ERBÜYÜN, Gülay OK, İdil TEKİN
Celal Bayar Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, MANİSA

Giriş: Epidural ve sürekli spinal anestezi uygulamasının etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Alt ekstremite operasyonu yapılacak 35 olguda, I. gruba (n=18) epidural, II. gruba (n=17) sürekli spinal anestezi uygulandı. % 2’lik prilokainden; I. gruba, başlangıç dozu 15 mL (300 mg), ek doz 5 mL (100 mg); II. gruba, başlangıç dozu 2.5 mL (50 mg), ek doz 1mL (20 mg) verildi. Hemodinamik parametreler, duyusal ve motor blok seviyeleri beş dakikada bir kaydedildi. Peroperatif komplikasyonlar izlendi.

Bulgular: Kalp atım hızı ve kan basıncı, I. grupta 10., II. grupta 45. dakikadan sonra bazal değere göre düşük bulundu. Duyusal blok başlangıç süresi, I. grupta, II. gruba göre uzun bulundu. Duyusal blok etki süresi gruplar arasında farklı bulunmadı. I. grupta motor blok oluşmadı, II. gruptaki olguların tamamında motor blok gerçekleşti.

Sonuç: Epidural anesteziye göre sürekli spinal anestezinin, düşük lokal anestezik dozuyla daha iyi hemodinamik stabilite ve motor blok sağlayarak, daha hızlı etkileyerek ve daha az peroperatif komplikasyona neden olarak hasta konforunu artırdığı ancak daha fazla teknik sorunla karşılaşılabileceği sonucuna varıldı. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]