[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 210-213
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spinal Anestezide 25-G Pencil Point ve 25-G Ballpen Spinal İğnelerin Karşılaştırılması
Müslüm ÇİÇEK1, Ahmet KÖROĞLU1, Mehmet HASÇALIK2, Mehmet Özcan ERSOY1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, MALATYA
2Yeşilyurt Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, MALATYA

Giriş: Spinal iğne ucunun dizaynı, spinal anestezi sonrası gelişen baş ağrısı sıklığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çalışmada 25-G pencil point ve 25-G ballpen spinal iğnelerini kullanım kolaylığı, spinal sonrası baş ve sırt ağrısı açısından karşılaştırmayı amaçladık..

Gereç ve Yöntem: ASA I-II 100 üroloji hastası rasgele Grup P (Pencil point) (25-G Pencan iğne) ve Grup B (Ballpen) (25-G Spinostar Ballpen iğne) olarak iki gruba ayrıldı. Bütün hastalara oturur pozisyonda spinal anestezi uygulandı. İşlem sırasında klik hissedilmesi ile stile çıkarıldıktan sonra beyin omurilik sıvısı görülmesine kadar geçen süre kaydedildi. Girişimi yapan anestezist işlemin kolaylığını (kolay, orta, güç ve imkansız), hasta ise işlemin rahatsızlığını Visual Analog Skala ile değerlendirdi. Spinal anestezi sonrası baş ve sırt ağrısı varlığı 24. ve 72. saat ile 7. günde sorgulandı.

Bulgular: Hastaların demografik verileri, klik hissedilme oranı, beyin omurilik sıvısının görülme süresi, işlemin doktor ve hasta tarafından değerlendirilmesi, spinal sonrası baş ağrısı (grup P’de 24. saat’te ağrı görülmezken 72. saat ve 7. günde %2, grup B’de 24. saat’te %4.4, 72.saat’te %6.6 ve 7.günde %2.2) ve sırt ağrısı (grup P’de 24. saat’te %10.4, 72. saat’te %8.2 ve 7. günde %4.1, grup B’de 24. saat’te %13.0, 7. saat’te %15.2 ve 7. günde %2.2) açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Farklı uç yapılarına sahip 25-G pencil point ve 25-G ballpen spinal iğnelerinin kullanım kolaylığı, spinal sonrası baş ve sırt ağrısı açısından benzer oldukları kanaatine varıldı. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]