[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 168-172
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bleomisin ile Olusturulan Akciğer Fibrozisinde Pürin Katabolizması Enzim Aktiviteleri Üzerine CAPE�nin Etkisi
Hüseyin ÖZYURT1, Birsen ÖZYURT2, Sadık SÖĞÜT3, Şemsettin ŞAHİN1, İsmail TEMEL4, Ömer AKYOL5
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, TOKAT
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, TOKAT
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, HATAY
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, MALATYA
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ANKARA

Giriş: Antikanserojen etkili bleomisinin (BLM), kanser tedavisi sırasında en sık rastlanan yan etkisinin pulmoner fibrozis (PF) olduğu bilinmektedir. Son yıllarda, PF�den esas sorumlu ajanın, normal metabolik olaylarda üretilen reaktif oksijen türleri olduğu ileri sürülmektedir. Bu deneysel çalışmada, antienflamatuar, sitostatik, antikanserojen, antiproliferatif ve antioksidan etkisi olduğu bilinen CAPE�nin BLM�e bağlı PF�daki önleyici veya hafifletici etkilerinin araştırılması planlandı.

Gereç ve Yöntem: 36 adet Sprague�Dawley cinsi sıçan Kontrol, BLM, BLM+ vitamin E (vit E) ve BLM+ CAPE olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. BLM (7.5 mg/kg, tek doz) intratrakeal, CAPE ve vit E intraperitoneal olarak uygulandı. 14. günde akciğer dokuları çıkarıldı, ksantin oksidaz (XO), adenozin deaminaz (ADA) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktiviteleri çalışıldı.

Bulgular: BLM uygulanan sıçanlarda, XO ve ADA enzim aktivitelerinde kontrol grubuna göre anlamlı artış vardı. CAPE ve E vit uygulanması ile bu iki enzim aktiviteleri özellikle BLM alan gruba göre anlamlı bir azalma gösterdi. Antioksidan enzim olan GSH-Px enzim aktivitesinde BLM verilen grupta kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma vardı. CAPE�nin bu parametreler üzerine düzenleyici etkileri: CAPE uygulandıktan sonra XO ve ADA enzim aktivitelerinde azalma, GSH-Px enzim aktivitesinde artma şeklindedir.

Sonuç: BLM�e bağlı PF�in önlenmesinde antioksidan veya serbest radikal süpürücü etki olarak kullanılan dozlarda CAPE, E vit den daha etkilidir. CAPE, pürin katabolizması yanında hem oksidan hem de antioksidan sistemleri etkileyerek BLM�e bağlı PF üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]